Αποφάσεις του Λιμεναρχείου Ναυπλίου για την ασφάλεια κολυμβητών στην θαλάσσια περιοχή Τολού Αργολίδας

- Advertisement -

Ο Λιμενάρχης Ναυπλίου, Πλωτάρχης Λ.Σ ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης έχοντας υπόψη:

Τα άρθρα 220, 295, 296 Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ναυπλίου (ΦΕΚ 331 Β΄/12-04-1978).
Το άρθρο 141 του Ν.Δ. 187/73 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 261 Α΄/03-10-1973).
Την ανάγκη τήρησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας των λουομένων στη θαλάσσια περιοχή Τολού Αργολίδας εξαιτίας του διαύλου και της συχνής διέλευσης ταχυπλόων και άλλων σκαφών και της ιδιαιτερότητας της περιοχής (νησίδα “Ρόμβη”, νησίδα “Κορωνήσι”).
4) Το άρθρο 26 του υπ. αριθμ 20 Γενικού Κανονισμού λιμένα Ναυπλίου (ΦΕΚ Β΄ 444/1999), όπως ισχύει.

- Advertisement -

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

1.- Την απαγόρευση λήψης θαλασσίων λουτρών στο λιμένα Τολού και στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ λιμένα Τολού και Νησίδας “Ρόμβη” (δίαυλος Τολού).
2.- Την απαγόρευση της κολύμβησης στην θαλάσσια περιοχή η οποία οριοθετείται από το εξωτερικό μέρος των σημαντήρων οι οποίοι σημαίνουν την μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση μέχρι την οποία επιτρέπεται να κολυμπούν οι λουόμενοι στην θαλάσσια περιοχή Τολού Αργολίδας και έως τη νησίδα “Κορωνήσι”, προς αποφυγή ατυχήματος.
3.- Την απαγόρευση λήψης θαλασσίων λουτρών σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή, καθ΄όλο το μήκος της παραλίας Τολού, από το λιμένα έως και την περιοχή “ΚΑΣΤΡΑΚΙ” . Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ. αριθμ. -4- σχετικού η εν λόγω περιοχή πρέπει να σημανθεί κατάλληλα από το αρμόδιο φορέα διαχείρισης της έναντι πολυσύχναστης παραλίας (Δήμος Ναυπλίου), προς αποφυγή ατυχημάτων.
4.- Να καταχωρηθεί στο βιβλίο Αποφάσεων Λιμενάρχη, να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.-
5.- Από την έκδοσης της παρούσης παύει να ισχύει κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο Απόφαση Λιμενάρχη Ναυπλίου.

Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ.

- Advertisement -

________________