Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΟλα τα δεδομένα των εκλογών της 26ης Μαίου στο διαδικτυακό τόπο του...

Ολα τα δεδομένα των εκλογών της 26ης Μαίου στο διαδικτυακό τόπο του Πρωτοδικείου Ναυπλίου

Λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου όγκου των δεδομένων των εκλογών της 26ης Μάίόυ 2019

και προς υποβοήθηση όλων των υποψηφίων στις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές αναφορικά με τα αποτελέσματα της ανωτέρω εκλογής, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Ναυπλίου κ. Ευάγγελος Χριστιάς, δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο:

protodikeionafpliou.wordpress.com, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται από την 4.6..2019, νια όλα τ’ αποτελέσματα κάθε μίας εκλογής (δημοτικών / κοινοτικών και περιφερειακών, όσον αφορά στην Π.Ε. Αργολίδας) μέσω των πινάκων αποτελεσμάτων και οικείων πρακτικών εκλογής που συνεχώς, θ’ αναρτώνται για κάθε επιμέρους Δήμο και Κοινότητα της περιφέρειας αρμοδιότητάς μας.

Η διαδικασία αυτή της ανάρτησης των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας αρχικά της 26η Μάίόυ και ακολούθως, της 2ας Ιουνίου, επέχουν θέση απλής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και δεν υποκαθιστούν (σε οποιαδήποτε περίπτωση) την τηρούμενη διαδικασία των άρθρων 42, 43 και 44 του ν. 3852/2010 ως ισχύουνκαι οι οποίες προβλέπουν: α) την έκθεση πρακτικών εκλογής και πινάκων αποτελεσμάτων κατ’ άρθρο 43 επί πενθήμερο που τοιχοκολλάται έξω από το Κατάστημα του Πρωτοδικείου, β) την επικύρωση της εκλογής με αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, μετά την πάροδο του πενθημέρου από την κατά τα ανωτέρω έκθεση, το οποίο (Πολυμελές Πρωτοδικείο) ανακηρύσσει, με ξεχωριστή πράξη για κάθε δήμο, τον επιτυχόντα συνδυασμό και τους λοιπούς συνδυασμούς, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των συμβουλίων και των κοινοτήτων, τους προέδρους των κοινοτήτων με τους αναπληρωματικούς τους και γ) την έκθεση των προαναφερόμενων πράξεων ανακήρυξης επί τρεις (3) ημέρες στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Ναυπλίου, χρόνος από τη λήξη του οποίου, δηλαδή του τριημέρου από την έκθεση των πράξεων ανακήρυξης με τις οικείες αποφάσεις του Πολυμελούς, αφικνείται η αποκλειστική προθεσμία των επτά (7) ημερών προς άσκηση ένστασης κατ’ άρθρα 45 έως 48 του ν. 3852/2010.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ