Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

- Advertisement -

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς του Μέτρου ότι η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε τη μεταβολή της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

- Advertisement -

 

Ως νέα ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3
ορίζεται η 22α Μαρτίου 2019 και ως ημερομηνία λήξης η 25η Ιουνίου 2019, ώρα
13.00μ.μ.. Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr). Τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να
έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων
στήριξης, δηλαδή μέχρι και τις 25 Ιουνίου 2019.

Ο φυσικός φάκελος κατατίθεται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο), εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών, δηλαδή από τις 26 Ιουνίου 2019
έως και τις 15 Ιουλίου 2019, στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του
υποψηφίου.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν
το μέτρο υπάρχουν στην πρόσκληση του μέτρου η οποία αναρτάται στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

 

- Advertisement -

________________