Αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης Παραλίου Αστρους

- Advertisement -

Στο πλαίσιο της σύνδεσης των υφιστάμενων ολοκληρωμένων παροχών αποχέτευσης της ΤΚ Παραλίου Άστρους,  η ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας  καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους να προσέλθουν με τα ακόλουθα – κατά περίπτωση- δικαιολογητικά:

- Advertisement -

 

1. ΑΠΛΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

  • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας (εφόσον υφίσταται).
  • ​Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η αίτηση υποβάλλεται από έναν (1) εκ των συνιδιοκτητών, εφοδιασμένο με εξουσιοδότηση από τους λοιπούς, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής  του εξουσιοδοτούντος από δημόσια Αρχή.
  • Σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου, θα πρέπει να προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου αντίγραφο του μισθωτηρίου.
  • Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης του ακινήτου τυγχάνει εταιρεία, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου της και τα καταστατικά έγγραφα.
  • Συμπληρωμένο πίνακα (βλέπε υπόδειγμα – πίνακα) με τα στοιχεία των υδρομέτρων και των παροχών, καθώς  και με το ΑΦΜ των ιδιοκτητών, αλλά  και υπόχρεων προσώπων,  σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν συμπίπτει με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη.
  • Έντυπη αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (Την προμηθεύεστε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με τα στοιχεία του αιτούντα (Την προμηθεύεστε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ.).

Αμέσως μετά τον έλεγχο και την επικύρωση των ως άνω στοιχείων και προ της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού, θα πρέπει να καταβληθούν:

  1. Το τέλος διακλάδωσης (ένα ανά οικοδομή)
  2. Το τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (ένα ανά παροχή ύδρευσης)

Σημείωση: Η αίτηση δύναται να υποβληθεί και από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζοντας πέραν των άνω απαιτούμενων εγγράφων και εξουσιοδότηση από τον υπόχρεο, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής  αυτού.

Πριν την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση αδειούχου εγκαταστάτη-υδραυλικού ότι δεν παροχετεύονται τα όμβρια στο δίκτυο αποχέτευσης.

 

- Advertisement -

________________