Με 34 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή το Δ.Σ. στο Ναύπλιο

- Advertisement -

Με 34 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Παρασκευή 12 του μήνα και ώρα 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ναυπλιέων.

- Advertisement -

 

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1o: Περί γνωμοδότησης επί της μελέτης Γ.Π.Σ –Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π του πρώην Δήμου
Ναυπλίου.
2ο: Επί εισήγησης για έγκριση του Β1 σταδίου και εντολή σύνταξης του Β2 σταδίου
της μελέτης « Ολοκλήρωση Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού ΔΕ Μιδέας
Δ.Ναυπλιέων –Σύνταξη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ».
3ο :Επί εισήγησης για λήψη απόφασης για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμήματος
φερόμενης ιδιοκτησίας κ.Χατζάρα Γεωργίου στην ΤΚ Ασίνης .
4ο: Περί έγκρισης εκμίσθωσης καταστήματος ( αναψυκτηρίου) στην Δ.Κ Ναυπλίου, εντός
του πάρκου ΟΣΕ.
5ο: Περί λήψης απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου στην ΤΚ Ιρίων για δημιουργία
χώρου στάθμευσης .
6ο: Περί λήψης απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου στην ΤΚ Δρεπάνου για
δημιουργία κοινοχρήστου χώρου.
7ο: Περί έγκρισης παραχώρησης στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος και κατά χρήση μέρους
αγροτεμαχίου στην ΤΚ Νέου Ροεινού, μετά από σχετική δήλωση του ιδιοκτήτη.
8ο: Περί έγκρισης μείωσης μισθώματος για το δημοτικό κατάστημα επί της οδού
Βασ.Κων/νου, κατόπιν σχετικού αιτήματος .

9ο: Επί εισήγησης για λήψη απόφασης αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και
φωτισμού.
10ο: Επί εισήγησης για λήψη απόφασης που αφορά την παραχώρηση θέσης στάθμευσης
για εξυπηρέτηση ξενοδοχειακής επιχείρησης επί της οδού Β.Γεωργίου 1 στο Ναύπλιο.
11ο: Περί εισήγησης για λήψη απόφασης που αφορά την παραχώρηση θέσης στάθμευσης
για εξυπηρέτηση ξενοδοχειακής επιχείρησης επί της οδού Μπουμπουλίνας 21 στο
Ναύπλιο .
12ο: Επί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για αλλαγή χρήσης κτιρίου από κατοικία σε
τουριστικό κατάλυμα.
13ο: Επί αιτήματος κατοίκων ΤΚ Ασίνης για παραχώρηση δημοτικού χώρου στον
οποίο είναι τοποθετημένο ιδιωτικό αντλιοστάσιο ύδρευσης.
14ο: Επί αιτήματος πολιτών για έγκριση διατήρησης υφιστάμενης κατασκευασμένης
κλίμακας έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της οδού 30ης Νοεμβρίου 11 , στο ΟΤ 211 στην
παλιά πόλη Ναυπλίου.
15ο: Επί αιτήματος για τοποθέτηση σήμανσης αποτροπής στάθμευσης σε γωνία της οδού
Μεθάνων με την οδό Μ.Ασίας στη ΔΚ Ναυπλίου.
16ο: Περί επιλογής υδρονομέων άρδευσης.
17ο: Περί έγκρισης της με αριθμ.1/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.
18ο: Περί έγκρισης αμοιβής δικηγόρου.
19ο: Περί εξειδίκευσης πιστώσεων .
20ο: Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης της
Οικ.Επιτροπής .
21ο: Περί αποδοχής και κατανομής πιστώσεων έτους 2019 που αφορούν τη λειτουργία
του Εurope Direct

22ο :Περί έγκρισης μετάβασης στην ετήσια συνάντηση των κέντρων Εurope Direct
της ορισθείσας εκπροσώπου του Δήμου και εξειδίκευσης της σχετικής πίστωσης.
23ο: Περί έγκρισης της αρ. 56/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ « Δημ. Λιμ. Ταμείο
Ναυπλίου ».
24ο: Περί oρισμού εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής
σύμβασης με το ΝΠΔΔ Λιμ. Ταμείο Ναυπλίου για την εκτέλεση της πράξης «
Προμήθεια κινητής μονάδας ελέγχου επιβατών στην λιμενική εγκατάσταση ΔΛΤΝ ».
25ο: Περί έγκρισης πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δ.Ναυπλιέων για την
κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023.
26ο: Επί εισήγησης παραχώρησης οικογενειακού τάφου στον Νικόλαο Πανόπουλο του
Ιωάννη στο κοιμητήριο ΤΚ Αγ.Τριάδας.
27ο: Περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού έργου με αριθμό έργου 2003 ΣΕ 055000055
«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας» (ΣΑΕ
055/2019) και υπευθύνου του λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος .
28ο: Περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
υποέργου « Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Ανυφίου Δήμου Ναυπλιέων »
ΑΑ 1 της Πράξης « Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Ανυφίου Δήμου
Ναυπλιέων» με κωδικό ΟΠΣ «5029449» , που θα προκηρυχθεί μέσω του εθνικού
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
29ο: Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου “Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών λόγω
επικινδυνότητας σε κτίριο της Τ.Κ. Αραχναίου”.
30ο :Περί έγκρισης διοργάνωσης της ετήσιας Τουριστικής Έκθεσης Σκαφών 2019 και
εξειδίκευσης πίστωσης.
31ο: Περί αντικατάστασης μελών στο ΔΣ της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.
32ο: Περί μερικής ανάκλησης της αρ. 372/2018 απόφασης .
33ο: Περί ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού για την απόδοση παγίας προκαταβολής
σε Πρόεδρο Τοπ. Κοινότητας.
34ο: Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

 

- Advertisement -

________________