Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. για την αποζημίωση στους Δημοτικούς Συμβούλους για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις

- Advertisement -

Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. (Β’ 1417/25.4.2018) η Κ.Υ.Α. με τις λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στους Δημοτικούς Συμβούλους για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

- Advertisement -

Της έκδοσής της προηγήθηκε η κριτική που ασκήθηκε από Αιρετούς στο κοινό Συνέδριο Κ.Ε.Δ.Ε. – ΕΝ.ΠΕ. για το γεγονός ότι εννέα (9) μήνες μετά την ψήφιση του αρ.33 του ν.4483/2017 (γνωστού ως “νόμου–σκούπα Σκουρλέτη”) η Κ.Υ.Α. δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί.

Η εφαρμογή της (σημείο 6 των “έχοντας υπόψη”) προκαλεί δαπάνη σε βάρος του π/υ των Δήμων της Χώρας, εξαιρουμένων των Δήμων των εκλογικών περιφερειών Α’ και Β’ Αθηνών και Α’ και Β’ Πειραιά και Α’ Θεσσαλονίκης. Η δαπάνη εκτιμάται κατ’ ανώτατο όριο στο ύψος των 6.730.560,00 ευρώ.

Ο AIRETOS σας υπενθυμίζει ότι η εν λόγω διάταξη έχει κριθεί από την Κ.Ε.Δ.Ε. ως ελλιπής, δεδομένων των εκτενέστατων εξαιρέσεων που ορίζει, χαρακτηριζόμενη από αυτοδιοικητικούς και ως “ψίχουλα”, καθώς ορίζει ότι η αποζημίωση ΔΕΝ καταβάλλεται στους Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται:

α) στους Δήμους των εκλογικών περιφερειών Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιά και Α΄ Θεσσαλονίκης,

β) στους λοιπούς Δήμους, εφόσον η κατοικία τους απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου,
ενώ η εξαίρεση (α) δεν ισχύει στους νησιωτικούς Δήμους που υπάγονται διοικητικά στις εν λόγω περιφέρειες, στους οποίους εφαρμόζεται η ειδική εξαίρεση (β).

Δείτε λοιπόν κατωτέρω τι ορίζει η Κ.Υ.Α. :

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει τους δικαιούχους αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, βάσει των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας του αρ.279 του ν.3463/2006 που προσκομίζονται και της απόστασης του οικισμού, στον οποίο βρίσκεται η κατοικία, από την Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα του Δήμου.
Η Απόφαση προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και έως τέσσερις μηνιαίως, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων.
Κάθε τροποποίηση του ύψους της αποζημίωσης γίνεται με νέα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το προαναφερθέν όριο.

H K.Y.A. διευκρινίζει ότι ως μηνιαία αντιμισθία του Δημάρχου Αθηναίων λογίζονται οι ισχύουσες ακαθάριστες βασικές αποδοχές, χωρίς τυχόν επιδόματα και λοιπές προσαυξήσεις.

Εάν η έδρα του Δήμου βρίσκεται σε οικισμό ή τοποθεσία εκτός του οικισμού που αποτελεί έδρα της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, τότε η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται βάσει του οικισμού ή της θέσης της έδρας του Δήμου.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Εντός των πρώτων επτά (7) ημερών κάθε μηνός, ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάζει στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου κατάσταση των δικαιούχων αποζημίωσης με τις ημέρες συμμετοχής εκάστου στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τον προηγούμενο μήνα.
Ως δικαιούχος αποζημίωσης μίας Συνεδρίασης είναι και ο Σύμβουλος που αποχώρησε προ της ολοκλήρωσης αυτής. 
Από το ποσό που καταβάλλεται σε έκαστο Δικαιούχο, αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις.
Η καταβολή της γίνεται ανά διαστήματα όπως ορίζονται με την προαναφερθείσα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι υπογράφοντες Υπουργοί Σκουρλέτης – Χουλιαράκης της έδωσανΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ (εδάφιο α’ αρ.3). Δηλαδή η Κ.Υ.Α ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. του ν. 4483/2017, που ήταν η 31η Ιουλίου 2017.

Παρακάτω δείτε το πλήρες κείμενο της Κ.Υ.Α.

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33, του ν. 4483/2017-
Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για
τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 33 του νόμου 4483/2017 (Α΄ 107).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 210) και το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την
ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» (ΦΕΚ Α΄232), όπως
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2129/1993 (Α΄57).
5. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ29/2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.» (Β΄ 2168).
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή ης παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού των δήμων της χώρας,
Ελληνική
– 2 –
εξαιρουμένων των δήμων των εκλογικών περιφερειών Α και Β Αθηνών Α και Β Πειραιά
και Α Θεσσαλονίκης. Η δαπάνη εκτιμάται κατ’ ανώτατο όριο στο ύψος των 6.730.560 ευρώ
και το ακριβές ύψος της εξαρτάται από τον ακριβή αριθμό των αιρετών που πληρούν τα
κριτήρια της χιλιομετρικής απόστασης της παρ. 9.β του αρ. 92 του ν. 3852/2010.
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Ορισμός δικαιούχων-Προσδιορισμός αποζημίωσης
1. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τους δικαιούχους αποζημίωσης για την συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις του, βάσει των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας του άρθρου 279 του
ν.3463/2006 που προσκομίζονται και της απόστασης του οικισμού, στον οποίο βρίσκεται
η κατοικία, από την δημοτική ή τοπική κοινότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα του
δήμου και το προβλεπόμενο ποσό της αποζημίωσης εγγράφεται στον προϋπολογισμό του
δήμου. Οποιαδήποτε μεταβολή στη μόνιμη κατοικία των δημοτικών συμβούλων
γνωστοποιείται στο δημοτικό συμβούλιο, για να ληφθεί η σχετική απόφαση και να
πραγματοποιηθεί η απαραίτητη τροποποίηση.
2. Εάν η έδρα του δήμου βρίσκεται σε οικισμό ή τοποθεσία εκτός του οικισμού που
αποτελεί έδρα της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, τότε η χιλιομετρική απόσταση
υπολογίζεται βάσει του οικισμού ή της θέσης της έδρας του δήμου.
3. Με την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου το δημοτικό συμβούλιο προσδιορίζει
το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και έως τέσσαρες μηνιαίως,
το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του δημάρχου
Αθηναίων. Κάθε τροποποίηση του ύψους της αποζημίωσης γίνεται με νέα απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το όριο του
προηγουμένου εδαφίου.
4. Ως μηνιαία αντιμισθία του δημάρχου Αθηναίων λογίζονται οι ισχύουσες ακαθάριστες
βασικές αποδοχές, χωρίς τυχόν επιδόματα και λοιπές προσαυξήσεις.
5. Το προϋπολογιζόμενο συνολικό (ακαθάριστο) ποσό εγγράφεται στους αντίστοιχους
κωδικούς του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου.
Άρθρο 2
Καταβολή αποζημίωσης
1. Εντός των πρώτων επτά (7) ημερών κάθε μηνός, ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος
ή ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διαβιβάζει στην οικονομική υπηρεσία του
δήμου κατάσταση των δικαιούχων αποζημίωσης με τις ημέρες συμμετοχής εκάστου στις
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου κατά τον προηγούμενο μήνα.
– 3 –
2. Ως δικαιούχος αποζημίωσης μίας συνεδρίασης είναι και ο σύμβουλος που αποχώρησε προ
της ολοκλήρωσης αυτής.
3. Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται ανά διαστήματα όπως ορίζονται με την απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.
4. Από το ποσόν που καταβάλλεται σε έκαστο δικαιούχο, αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως του ν. 4483/2017 (Α΄107/31.07.2017).
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ο Υπουργός Εσωτερικών Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Παναγιώτης Σκουρλέτης Γεώργιος Χουλιαράκης

- Advertisement -

________________