Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για ηλεκτρολογικές εργασίες στο Δήμο Ναυπλίου

- Advertisement -

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου:
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας:
«ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ»
Προϋπολογισμού 50.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24 %),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 326 και 327.
2) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006.
3) Το υπ’αριθ. 18/2019 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (τεχνική έκθεση & προϋπολογισμός) της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
4) Την υπ’ αριθ. 71/2019 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου με την οποία διατέθηκε η πίστωση (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
5) Τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥΣΥ 162-27/02/2019) για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού 50.000,00 Ευρώ, σε βάρος του Κ.Α.: 15.91.003 και ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.: 54.01
(ΦΠΑ) και
6) Τους όρους της παρούσας και καλεί
τους ενδιαφερόμενους με τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας.

- Advertisement -

Άρθρο 1ο. : Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Αναθέτουσα αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) Οδός: 25ης Μαρτίου 2
Ταχ.Κωδ: 21100
Τηλ.: 27520-24167, 28976
Fax: 27520-99461
E-mail: [email protected]
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν (25ης Μαρτίου 2, Ναύπλιο ) την
11/04/2019 ,ημέρα Πέμπτη, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10.30 π.μ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται την 18/04/2019, ημέρα Πέμπτη.

ολόκληρη η δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΔΩ

- Advertisement -

________________