Ενημερωτική εκδήλωση του CLLD/LEADER 2014-2020 στην Αργολίδα την Τετάρτη 20/3

- Advertisement -

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., διοργανώνει με την Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΠΕ Αργολίδας ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 20/03/2019 και ώρα 18.30, στο ισόγειο του κτιρίου της Νομαρχίας (παραλιακή Οδός Ναυπλίου – Νέας Κίου.

- Advertisement -

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Οι δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, διαμορφώνονται στις παρακάτω κύριες κατηγορίες:

 • Κατάρτιση
 • Μεταποίηση γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων
 • Εμπόριο
 • Τουριστικές υπηρεσίες
 • Εστίαση και αναψυχή
 • Παροχή υπηρεσιών
 • Συνεργασία για νέων προϊόντων και πρακτικών

Ειδικότερα οι υποδράσεις στις οποίες μπορούν να υποβληθούν επενδυτικές προτάσεις είναι οι ακόλουθες:

 

 • 19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα
 • 19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών
 • 19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής (Εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων).
 • 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής (Εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων).
 • 19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου (Ίδρυση / εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων)
 • 19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.- Ίδρυση / εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων)
 • 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν (Ίδρυση / εκσυγχρονισμός ΜΜΕ)
 • 19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού (Ίδρυση / εκσυγχρονισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων)
 • 19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου (Ίδρυση / εκσυγχρονισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων)
 • 19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων
 • 19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι αφορά κάθε υποδράση, τις επιλέξιμες και μη δαπάνες, τα δικαιολογητικά  και προϋποθέσεις συμμετοχής, την περίοδο επιδεξιότητας των δαπανών,  τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις των δικαιούχων, την τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής και του εύλογου κόστους των δαπανών, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου και τη διαδικασία υποβολής αίτησης στήριξης και αξιολόγηση αυτής, θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης.

 

- Advertisement -

________________