Διαγωνισμός για παραλαβή-μεταφορά αποβλήτων συσκευασιών στην Ερμιονίδα

- Advertisement -

Ο δήμαρχος Ερμιονίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «Παραλαβή – προσωρινή εναπόθεση μεταφόρτωση και μεταφορά αποβλήτων συσκευασιών» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

- Advertisement -

 

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία αφορά την «Παραλαβή-προσωρινή εναπόθεση μεταφόρτωση και μεταφορά αποβλήτων συσκευασιών», 1.326 τόνων.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 59.670,00 ευρώ προ ΦΠΑ ή 73.990,80 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας στις 6/3/2019, ώρα 11:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξης αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 6η/3/2019 και ώρα 11:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

 

- Advertisement -