Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣΟ ΕΟΦ απαγόρευσε εξαγωγές 77 φαρμάκων λόγω ελλείψεων

Ο ΕΟΦ απαγόρευσε εξαγωγές 77 φαρμάκων λόγω ελλείψεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΔΩ

Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τo άρθρο 3, παρ. 1γ του Ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3Α/11-1-1983)
2. Tο άρθρο 6, εδάφιο ΙΙ, παρ. 9 του Νόμου 1316/83
3. Tο άρθρο 29 του Νόμου 1316/83
4. Tο άρθρο 107 της ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)/ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β’/29.4.13)
5. Tο άρθρο 12 Α του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 95 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23-4-2013)
6. Την απόφαση ΕΟΦ με αρ. πρωτ. 70544/7-8-2017 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής
διακίνησης
7. Την εισήγηση Δγ 15/2019 της Δ/νσης ΕΠΚΠ, Τμήμα ΠΑΚΑΕΠ, περί της απόφασης Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και
Ενδοκοινοτικής Διακίνησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την Προσωρινή Απαγόρευση των Παράλληλων Εξαγωγών και της Ενδοκοινοτικής Διακίνησης για τα φαρμακευτικά
προϊόντα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ Ι μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας των εν
λόγω φαρμάκων στην αγορά, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.
Η παρούσα απόφαση είναι συμπληρωματική της απόφασης απαγόρευσης που αναφέρεται στο σχετικό (6)
και άμεσα εφαρμοστέα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται επίσης κάθε
αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα
φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Ε.Ο.Φ. για έκτακτη εισαγωγή ή κατ’
εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση.
Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους
τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία)
σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη.
Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι ο ΕΟΦ ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον κατάλογο των φαρμακευτικών
προϊόντων που είναι σε έλλειψη ή περιορισμένη διάθεση μέσω της ιστοσελίδας του
(http://www.eof.gr/web/guest/eparkeia). Εφεξής όσα φαρμακευτικά προϊόντα περιλαμβάνονται στον κατάλογο και
παρουσιάζουν έλλειψη για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών απαγορεύονται αυτοδικαίως (χωρίς την
έκδοση σχετικής απόφασης) οι παράλληλες εξαγωγές και η ενδοκοινοτική διακίνηση προκειμένου να διασφαλίζεται
η περίθαλψη των ασθενών πρωτίστως στη χώρα μας και η προστασία της δημόσιας υγείας γενικότερα.
Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων. Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των
ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν.δ. 96/73 όπως τροποποιήθηκε
με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 και το άρθρο 175, παρ. 2α της ΔΥΓ3(α) /ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049
Β’/29.4.13) και του άρθρου 95 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167).
Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με νεώτερη απόφαση του ΕΟΦ.
Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΕΜΗΣ
ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ