Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Επιδαύρου

- Advertisement -

Την προσεχή Δευτέρα 4/2 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Επιδαύρου,  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

- Advertisement -

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών έργων – μελετών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2018.
  2. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών – παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για το έτος 2018.
  3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για απ΄ευθείας αναθέσεις έργων, μελετών κ΄παροχής τεχνικών κ΄λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.118 παρ.5 του Ν.4412/2016.
  4. Προέλεγχος ισολογισμού έτους 2014.
  5. Δ΄τριμηνιαία έκθεση 2018.
  6. Εγκριση απόφασης Δημάρχου ορισμού δικηγόρου, για υπόθεση αγωγής της “Α.ΓΚΑΤΖΙΟΣ -Μ.Κ.ΝΤΑΝΟΣ- Μ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.” κατά Δήμου Επιδαύρου.
  7. Ορισμός δικηγόρου για συζήτηση αγωγής του Δήμου Επιδαύρου κατά: 1) της “ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ” 2) της 99/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Ναυπλίου.

 

- Advertisement -

________________