Εγγραφή Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων για το 2019 στον Δήμο Καλαμάτας

- Advertisement -

Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους για το έτος 2019 του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης να υποβάλουν μέχρι τις 24-01-2019 σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας.

- Advertisement -

 

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού τους πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. ή Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του Ν 3669/2008 ή μελετητικού τους πτυχίου, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ατομικά, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

 

- Advertisement -

________________