Συμφωνία για βελτίωση των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών

- Advertisement -

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, που την καθιστά πιο εύχρηστη ενώ διευκολύνει τους Ευρωπαίους να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία.

- Advertisement -

 

Η μεταρρυθμισμένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα διευκολύνει:

την προετοιμασία πρωτοβουλιών: οι διοργανωτές θα διαθέτουν ενισχυμένη στήριξη μέσω σημείων επαφής σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και επιγραμμική συνεργατική πλατφόρμα που θα παρέχει συμβουλές και θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες με παρεμφερείς αντιλήψεις από ολόκληρη την Ευρώπη να έρθουν σε επαφή για να προετοιμάσουν τις πρωτοβουλίες τους·

την καταχώριση πρωτοβουλιών: μια πιο εύχρηστη για τον πολίτη διαδικασία θα δίνει στους διοργανωτές τη δυνατότητα να αναθεωρήσουν την προτεινόμενη πρωτοβουλία τους πριν από την απόφαση καταχώρισης της Επιτροπής, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις όπου δεν επιτρέπεται να συγκεντρώσουν υπογραφές επειδή η πρωτοβουλία δεν εμπίπτει στις προβλεπόμενες από τη Συνθήκη αρμοδιότητες·

την οργάνωση της συλλογής υπογραφών:η Επιτροπή θα παράσχει στους διοργανωτές δωρεάν υπηρεσία για την επιγραμμική συγκέντρωση υπογραφών, οι οποίοι θα έχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία να επιλέξουν την ημερομηνία έναρξης της εκστρατείας τους·

τη στήριξη πρωτοβουλιών: όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να στηρίζουν πρωτοβουλίες ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους· θα χρειάζεται να παρέχουν λιγότερα προσωπικά δεδομένα όταν υποστηρίζουν μια πρωτοβουλία·

τη συνέχεια που θα δίνεται σε επιτυχημένες πρωτοβουλίες: αφότου η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την απαιτούμενη υποστήριξη του 1 εκατομμυρίου πολιτών, το στάδιο της εξέτασης θα παρατείνεται από 3 σε 6 μήνες, παρέχοντας χρόνο για ουσιαστικότερη ευαισθητοποίηση, συμμετοχή και συζήτηση προτού η Επιτροπή καταλήξει στα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της.

 

- Advertisement -

________________