Προσφορές για “Μέτρηση υδρόμετρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το 2019”

- Advertisement -

Η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους συνεργάτες (επιπέδου Δ.Ε) που επιθυμούν να συνεργαστούν με τη ΔΕΥΑΒΚ να καταθέσουν την έγγραφη οικονομική προσφορά τους για την υπηρεσία «Μέτρηση υδρομέτρων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», της οποίας οι επιμέρους απαιτήσεις επισυνάπτονται στην παρούσα. 

- Advertisement -

 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για το έτος 2019.

Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης προϋπολογίζεται στις 22.599,84 € σύνολο (συμπ/ται και το ΦΠΑ 24%).

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως και την Παρασκευή 28/12/2019 ώρα 13:00, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία (ενημερότητες, πιστ/κό ποινικού μητρώου).

Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, θα γίνει αφού συνεκτιμηθούν, εκτός της οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα και την εμπειρία.

Πληροφορίες τηλ. 27550-24182

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ

- Advertisement -