Δήμος Άργους-Μυκηνών: Κλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμού για ανάθεση έργου

- Advertisement -

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκειμένου να προχωρήσει σε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκτέλεσης έργου, θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική δημόσια κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

- Advertisement -

Το έργο έχει τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Άργους-Μυκηνών».
Προϋπολογισμός: 569.208,12 €
Ημερομηνία κλήρωσης: 29/11/2018, ώρα 10:00 π.μ.

 

- Advertisement -