Συντηρήσεις σε σχολεία απο τον Δήμο Καλαμάτας και μηχανικός εξοπλισμός

- Advertisement -

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας συνεδρίασε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων.

- Advertisement -

 

Τα σημαντικότερα θέματα είναι τα εξής:

1. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». Η Επιτροπή ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα Pdl ΑΕ, που προσέφερε έκπτωση 53,34%, όσον αφορά σε παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 520.000 ευρώ, με χρηματοδότηση ύψους 399.200 ευρώ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και 120.800 ευρώ από Δημοτικούς Πόρους.
Θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

Νηπιαγωγεία
• Αντικατάσταση – επισκευή στεγών Νηπιαγωγείων
• Αντικατάσταση δαπέδου Νηπιαγωγείου Αρφαρών
• Επισκευή – αντικατάσταση κουφωμάτων σε διάφορα Νηπιαγωγεία (10ο Νηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο Αρφαρών κ.λπ.)
• Άλλες μικροεπεμβάσεις (χρωματισμοί, επισκευές όψεων κ.λπ.)

Δημοτικά Σχολεία
• Αντικατάσταση ορισμένων σιδηρών κουφωμάτων 2ου, 3ου, 5ουκαι 17ου Δημοτικών Σχολείων Καλαμάτας, καθώς και των Δημοτικών Σχολείων Αρφαρών, Σπερχογείας και Θουρίας
• Αποκατάσταση όψεων και χρωματισμοί 4ου , 5ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων
• Επισκευή όψεων και κεραμοσκεπών των Δημοτικών Σχολείων: 18ου, Άριος και Πλατέος

Γυμνάσια-Λύκεια
• Ολοκλήρωση εργασιών αθλητικού χώρου 2ου και 3ου Γυμνασίου (πλαστικοποίηση δαπέδου δύο γηπέδων μπάσκετ και ενός βόλεϊ, επισκευή περίφραξης και προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδου 5×5)
• Ολοκλήρωση ανακατασκευών όψεων, χρωματισμοί αυτών, ανακατασκευή δέκα WC, ανακατασκευή ΝΑ περίφραξης και επισκευή μονώσεων στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου
• Επισκευή όψεων και χρωματισμοί στο Γυμνάσιο – Λύκειο Θουρίας
• Επισκευή – ανακατασκευή περίφραξης και ολοκλήρωση ανακατασκευών όψεων στο συγκρότημα του πρώην Τεχνικού Λυκείου
• Αντικατάσταση ορισμένων σιδηρών και ξύλινων κουφωμάτων Γυμνασίου Αρφαρών
• Άρση επικινδυνότητας – επισκευή των εξωτερικών όψεων, χρωματισμοί και επισκευή της υγρομόνωσης του κτηρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (οδός Θουκυδίδου)
• Θα κατασκευασθούν ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ, κατά προτεραιότητα σε σχολεία όπου φοιτούν μαθητές με κινητικά προβλήματα
• Αντικατάσταση παλιών φωτιστικών με νέα φωτιστικά LED. Η αντικατάσταση των φωτιστικών και των προβολέων θα γίνει με αξιολόγηση των αναγκών κάθε σχολείου από την Υπηρεσία.

2. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δ. Καλαμάτας» που εντάσσεται στο πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II¨. Η εγκριθείσα κρατική χρηματοδότηση του Δήμου Καλαμάτας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» είναι ύψους 250.000 € και ποσόν 41.400 € προέρχεται από Δημοτικούς Πόρους.
Ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι η εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ για την προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) με ποσό 49.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η εταιρεία Δ.Φ. Σαραντόπουλος ΑΕΒΤΕ για την προμήθεια μηχανικού σαρώθρου με το ποσόν των 159.950 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Η μηχανική σκούπα θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό οδών και άλλων κοινοχρήστων χώρων, ενώ το τρακτέρ με καταστροφέα και άλλα παρελκόμενα για τον καθαρισμό των αγροτικών δρόμων από ανεπιθύμητη βλάστηση, κυρίως στον ορεινό όγκο του Δήμου.

3. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων και εξαρτημάτων». Προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη η εταιρεία ENVOTEC, με προσφορά 48.732 € με το ΦΠΑ έναντι τιμής μελέτης ύψους 49.699,20 € με το ΦΠΑ. Μεταξύ άλλων, θα αγορασθούν 14 πολυεστερικοί υπόγειοι κάδοι για τη μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων.

 

- Advertisement -

________________