Εκδόθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου “Οδοποιϊα Δ.Σ.Λέρνας 2019”

- Advertisement -

Εκδόθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου “Οδοποιϊα Δ.Σ.Λέρνας 2019”, συνολικού προϋπολογισμού 59.972 ευρώ. Λήξη κατάθεσης προσφορών είναι η 10η Δεκεμβρίου.

- Advertisement -

 

Οπως αναφέρεται στην προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού:

1.Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας 2018-2019», προϋπολογισμού 59.972,14 € με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από εργασίες Οδοποιίας. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι: Δ.Ε. Λέρνας.

  1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στον Δήμο Άργους-Μυκηνών, Καποδιστρίου 9-11 στο Άργος, στις 10 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
  2. Το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2006. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση μόνο την τιμή.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.
  4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ποσού 967,00 €.
  5. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ Δήμου Άργους-Μυκηνών. 7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 4 μήνες. 8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών Δήμου Άργους-Μυκηνών, τηλ. 2751360036, 2751360053).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Δημήτριος Καμπόσος.

 

- Advertisement -
 

________________