Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για θέματα Τεχνικών Εργων και Μελετών στον Δήμο Άργους-Μυκηνών

- Advertisement -

Ο δήμαρχος Άργους-Μυκηνών, γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προσλάβει έναν Ειδικό Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την διάρκειας της δημοτικής περιόδου και ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του και ειδικότερα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα, Tεχνικών Εργων και Μελετών, Ελέγχου Στατικής Επάρκειας Κτιρίων & Κατασκευών.

- Advertisement -

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

– Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους  πρώτου μέρους του ν.3584/2007 [ άρθ. 11 έως και 17]. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

– Να είναι κάτοχος πτυχίου ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και άδειας άσκησης επαγγέλματος.

– Να διαθέτει  ανάλογη εμπειρία, στον τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται  με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση[ δημοσιεύσεις, μελέτες, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.] ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή δύναται  να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα του προσλαμβανομένου, ως επαγγελματία ειδικής εμπειρίας.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη θα διενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση διά του τύπου, με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του θεωρεί κατάλληλο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 163 του ν.3584/2007. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

- Advertisement -