Αντωνιάδης: Μας αγνοεί όλους ο Κωστούρος – Η προσπάθεια για παρουσίαση έργου καταστρέφει το Ναύπλιο

- Advertisement -

Μετά την έγκριση της μελέτης για το πάρκο του Κολοκοτρώνη και την αντίδραση που κατατέθηκε από αρκετούς πολίτες, ακούστηκαν σχόλια και γράφτηκαν κείμενα για μελέτη η οποία είναι υπό διαμόρφωση, μελέτη που θα ακουστούν σε δημόσιο διάλογο οι απόψεις των δημοτών για κραυγές αντιπολιτευτηκές κ.λπ.

- Advertisement -

Για να έχουμε καλύτερη εικόνα η απόφαση του δημοτικού συμβούλιου είναι κατά πλειοψηφία έγκριση της συγκεκριμένης μελέτης. ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ και δεν ήταν κραυγές. Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο των πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου έχει ιδιαίτερη αξία :

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε σήμερα 03.10.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 17915/02.10.2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και στον Πρόεδρο της Δημ.Κοιν.Ναυπλίου.
Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)μελών, βρέθηκαν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) και απόντες εννέα (9)
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος , κ. Κωστούρος Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δημοτική υπάλληλος Αικατερίνη Χρηστάκου .

Ο κ. Πρόεδρος, μετά την κατά πλειοψηφική απόφαση χαρακτηρισμού της συνεδρίασης ως κατεπείγουσας και του παρόντος θέματος , έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο « Περί έγκρισης της μελέτης του έργου « Ανάπλαση Πάρκου Κολοκοτρώνη » και υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» και έδωσε το λόγο στην εντεταλμένη Δημ.Σύμβουλο κα. Κατσαφάρα Δήμητρα , η οποία έθεσε υπόψη του Σώματος την αρ.πρ. 16643/14-09-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , με το ακόλουθο περιεχόμενο:

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης της μελέτης του έργου « Ανάπλαση Πάρκου Κολοκοτρώνη » και υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Η Β’ πρόσκληση του Άξονα Προτεραιότητας 1«Αστική Αναζωογόνηση 2018» με αρ.πρωτ. 2897/ 29.06.2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο καλεί τους δήμους για υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ναυπλιέων με βάση την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της πράξης «Ανάπλαση Πάρκου Κολοκοτρώνη» προτίθεται να καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης στο Μέτρο 2«Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού» της πρόσκλησης προϋπολογισμού 474.371,05 ευρώ με Φ.Π.Α.
Για τον Δήμο Ναυπλιέων το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης της πρόσκλησης, το οποίο κλιμακώνεται με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου, ορίζεται για το Μέτρο 2 σε 186.684,80 ευρώ.
Εισηγούμαστε
1. Την έγκριση της υπ. αριθμ. 45/2018 τεχνικής μελέτης του έργου «Ανάπλαση Πάρκου Κολοκοτρώνη»
2. Την έγκριση της εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Πάρκου Κολοκοτρώνη»
3. Την αποδοχή των όρων της με αρ.πρωτ. 2897/ 29.06.2018 πρόσκλησης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο.
4. Την έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης « Ανάπλαση πάρκου Κολοκοτρώνη» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και συγκεκριμένα στο Μ 2.1 – Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
5. Την έγκριση κάλυψης από ίδιους πόρους του Δήμου, της επιπλέον δαπάνης που προκύπτει από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης της πρόσκλησης, το οποίο κλιμακώνεται με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.
6. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ναυπλιέων, κ. Κωστούρου Ι. Δημήτρη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης.
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της μελέτης του έργου :Το έργο στοχεύει στη διευκόλυνση της ελεύθερης κίνησης προς όλες τις κατευθύνσεις κατά μήκος διαδρομών χωρίς εμπόδια, που αποτελούν τη διαφορά στα επίπεδα μεταξύ της κεντρικής περιοχής και των εξωτερικών διαδρομών μέσω μιας σειράς από κερκίδες που σέβονται όλη την υπάρχουσα βλάστηση και δημιουργούν μια ποικιλία χώρων.
Ταυτόχρονα μέσα από την τεχνίτη υποβάθμιση της στάθμης του πάρκου, γίνεται εμφανές από τα διερχόμενα οχήματα, ενώ λόγω του σχεδιασμού προκαλεί τον επισκέπτη να το επισκεφτεί.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται με τη κατασκευή τεχνιτών λόφων με συνολικό ύψος 15cm, στην περίμετρο του πάρκου, τα οποία θα καταλήγουν στις κερκίδες, μιας και δυο σειρών. Οι κερκίδες οριοθετούν τους 3 χώρους που αφιερώνονται σε ένα χώρο εκδηλώσεων εμβαδού 800τ.μ., σε ένα χώρο με μόνιμες εγκαταστάσεις επιτραπέζιων παιχνιδιών εμβαδού 350 τ.μ. και ένα χώρο αφιερωμένο στα παιδιά με εμβαδόν 320 τ.μ..

Η μορφή τους δεν διαφοροποιείται από αυτές που υπάρχουν στην αρχή της Βας. Κωνσταντίνου, δίνοντας μια ομοιογένεια και συνέχεια στην ανάπτυξη της πόλης.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία το λόγο έλαβαν :

  • Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ.Χρήστος Γραμματικόπουλος ο οποίος ανέφερε ότι: έναν χώρο που έχει τη μορφή κήπου δεν μπορούμε να το μετατρέψουμε σε πλατεία . Αποτελεί μέγα λάθος η παρέμβαση στην αρχιτεκτονική του χώρου, διότι είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα. Προτείνει να υποβοηθηθεί η αρχιτεκτονική του χώρου με βελτιώσεις στις φυτεύσεις . Άλλως θα καταψηφίσει τη μελέτη.
    -Ο αρχηγός συνδυασμού της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ.Αντωνιάδης Χαράλαμπος, ο οποίος είπε τα εξής: «Η διαμορφωμένη πρόταση για την επανασχεδίαση του πάρκου είναι ελλιπής και μελετητικά πρόχειρη. Όλοι συμφωνούμε ότι η κατάσταση του πάρκου σήμερα είναι απαράδεκτη. Η πρόταση να διαμορφώσουμε στο πάρκο Κολοκοτρώνη παιδική χαρά, παιδικά παιχνίδια, χώρους συγκέντρωσης και ότι άλλο μας περισσεύει δεν αναβαθμίζει το πάρκο αλλά το καταστρέφει. Η ειδική μέριμνα για στέγαστρα σε συγκεκριμένα μαγαζιά της λεωφόρου Σιδηράς Μεραρχίας μας βρίσκει αντίθετους. Δεν υπάρχει καμία φυτοτεχνική μελέτη αναγκαία για ένα πάρκο. Δεν υπάρχει καμία αρχιτεκτονική λεπτομέρεια. Η πρόταση αλλάζει χρήση στο πάρκο.

Η πρότασή μας είναι να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική του πάρκου που και αυτή αποτελεί αρχιτεκτονικό μνημείο της πόλης (σχεδιάστηκε 1901) και μέσα από μια φυτοτεχνική μελέτη να φτιάξουμε ένα βοτανικό κήπο αναγνωρίσιμο να τοποθετήσουμε τα παραδοσιακά παγκάκια (δείγμα των παλαιών) να δούμε και να σχεδιάζουμε τον κατάλληλο φωτισμό (μελέτη φωτισμού), να αποκλαδώσουμε δένδρα που δημιουργούν προβλήματα, να αναδείξουμε το σημαντικό σημείο αναφοράς που είναι το άγαλμα του Κολοκοτρώνη.
– Ο κ.Δήμαρχος απαντά ότι οι ανάγκες της κοινωνίας σήμερα έχουν αλλάξει . Ο σχεδιασμός που προτείνεται με την παρούσα μελέτη θα αναδείξει την ομορφιά και την ιστορικότητα του χώρου, στοχεύει στην μετατροπή αυτού σε χώρο συνάθροισης των πολιτών κάθε ηλικίας , στη διευθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων που σήμερα αναπτύσσονται στον ευρύτερο χώρο του πάρκου και στην υποβοήθηση της ασφάλειας της περιοχής.
Καλείται το Σώμα να αποφασίσει σχετικά .
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την αρ.πρ. 16643/14-09-2018 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ,την αρ. 45/2018 τεχνική μελέτη συνταχθείσα από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών με τα συνημμένα δικαιολογητικά, τη με αρ.πρωτ. 2897/ 29.06.2018 πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο, την ισχύουσα νομοθεσία ( τις διατάξεις του
Άρθρου 65 και 67 του Ν. 3852/2010 ) και μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
( Κατά τη συζήτηση του θέματος και πριν τη λήψη της παρούσας απόφασης ήταν εκτός αιθούσης οι
Δημ. Σύμβουλοι κ.κ: Δήμας Ανδριανός, Μπαρού Ραφαήλ )

Αριθμός Απόφασης 396 / 2018
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
( Μειοψηφούντων των κ.κ . Χρήστου Γραμματικόπουλου αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης,
Αντωνιάδη Χαράλαμπου και Πινάτση Γεώργιου , αρχηγών συνδυασμών της ελάσσονος αντιπολίτευσης ,
Παπαγεωργίου -Μουτζούρη Ελένης και Δρούγκα Δημοσθένη , οι οποίοι καταψήφισαν )

1. Εγκρίνει τη με αριθμ. 45/2018 τεχνική μελέτη του έργου «Ανάπλαση Πάρκου Κολοκοτρώνη» και την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πάρκου Κολοκοτρώνη» προϋπολογισμού 474.371,05 με ΦΠΑ.
2. Αποδέχεται τους όρους της με αρ.πρωτ. 2897/29.06.2018 πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο.
3. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης της πράξης « Ανάπλαση πάρκου Κολοκοτρώνη» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και συγκεκριμένα στο Μ 2.1 –
Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
5. Εγκρίνει την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου, της επιπλέον δαπάνης που προκύπτει από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης της πρόσκλησης, το οποίο κλιμακώνεται με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.
6. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ναυπλιέων, κ. Κωστούρο Ι. Δημήτριο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης.

Η συζήτηση καταγράφηκε από μαγνητοφωνική συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.3463/2006(ΔΚΚ) .

AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ , 05- 10-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

- Advertisement -