Δήμος Τρίπολης: Αιτήσεις για εφάπαξ βοήθημα σε καταναλωτές που τους έχει κοπεί το ρεύμα

- Advertisement -

O Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

- Advertisement -

 

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Δήμο μας και θα εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/18 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 474 Β/14-2-2018)  που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 12543/2018 απόφαση Δημάρχου Τρίπολης.

Το ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου ) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, όλων των μελών του νοικοκυριού με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού, να μην ξεπερνά όσα ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 15.750 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
  • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 27.000 ευρώ

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση  οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς,  παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α).

Την αίτηση μπορείτε να την αναζητήσετε:

α) στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης (www.tripolis.gr) και

β) στα ΚΕΠ του Δήμου Τρίπολης.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης (Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης – Τρίπολη) στον 2ο όροφο ή να επικοινωνούν στο  τηλέφωνο (2713 600429 – 2713600489) καθημερινά από τις 8:00 έως τις 14:00.

 

- Advertisement -

________________