Το λιμεναρχείο Ναυπλίου ενημερώνει οτι ξεκινάει η λειτουργία της Σχολής Δυτών στη Κάλυμνο

- Advertisement -

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2232.6/66941/12-09-2018 Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αποφασίσθηκε η λειτουργία για το έτος 2018 της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων ορίζεται η 15-10-2018 με συνολική διάρκεια τουλάχιστον σαράντα (40) εργάσιμων ημερών.

- Advertisement -

Οι θέσεις μαθητών που θα εγγραφούν για φοίτηση, καθορίζονται ως εξής:
ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ: μέχρι πέντε (05)–ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: μέχρι δεκαπέντε (15)–ΔΥΤΕΣ: μέχρι είκοσι (20).

Επισημαίνεται ότι οι σχετικές αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή το αργότερο μέχρι την 08-10-2018. Κατά την υποβολή της αίτησης χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, από τη Λιμενική Αρχή κατάθεσης των δικαιολογητικών, βεβαίωση από την οποία θα φαίνεται η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Η σχετική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.hcg.gr) καθώς και στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 7ΖΖΚ4653ΠΩ-Θ7Τ.

Ο Λιμενάρχης α.α.

Πλωτάρχης Λ.Σ ΚΟΝΤΟΣ Παναγιώτης

- Advertisement -