“Δεν υπάρχουν ραδιενεργές ουσίες στο νερό του Δήμου Άργους-Μυκηνών”

- Advertisement -

Τα αποτελέσματα απο την παρακολούθηση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ως προς τις ραδιενεργές ουσίες, δημοσιοποίησε ο Δήμος Άργους-Μυκηνών.

- Advertisement -

 

Σύμφωνα με την Δ/νση Αδειών & Ελέγχων –τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος, με αριθμό πρωτοκόλλου Α.γ/414/11609/2018 διαβεβαιώνει οτι : “διενεργήθηκαν μετρήσεις, α-φασματοσκοπικής ανάλυσης και ολικής α και β ακτινοβολίας σε δείγμα νερού από ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ- Δ.Ε. ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ με ημερομηνία δειγματοληψίας 30.07.2018, που μας αποστείλατε, και οι οποίες παρουσιάζονται αντίστοιχα στο γ’ σχετικό. Από τις μετρήσεις που έγιναν συμπεραίνεται ότι η Ενδεικτική Δόση (ΕΔ) είναι χαμηλότερη της ενδεικτικής παραμετρικής τιμής που ανέρχεται σε 0.1 mSv/έτος”.

  • Στο έγγραφο  με Α.Π.: Α.y/414/11611/2018, σημειώνει: “Διενεργήθηκαν μετρήσεις, α-φασματοσκοπικής ανάλυσης και ολικής α και β ακτινοβολίας σε δείγμα νερού από ΕΚΚΛΗΣΙΑ – Δ.Ε. ΜΥΚΗΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ, με ημερομηνία δειγματοληψίας 30.07.2018, που μας αποστείλατε, και οι οποίες παρουσιάζονται αντίστοιχα στο γ’ σχετικό. Από τις μετρήσεις που έγιναν διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Η τιμή μέτρησης της ολικής α-ακτινοβολίας υπερβαίνει το οριζόμενο από την νομοθεσία επίπεδο αναφοράς των 0.1 Bq/L (μετρηθείσα τιμή 0.401 + 0.023 Bq/L).

Η μέτρηση των ισοτόπων του ουρανίου (U-238 & U-234) δεν υπερβαίνει το 20% της αντίστοιχης παράγωγης τιμής (3 Bq/L & 2.8 Bq/L, αντίστοιχα), που ορίζεται στην νομοθεσία (μετρηθείσα τιμή U-238: 1354 62 mBq/L & U-234: 225 + 11.6 mBq/L.

Στην μετρηθείσα τιμή συγκέντρωσης της ολικής α-ακτινοβολίας συνεισφέρει το ουράνιο (συνολικό ουράνιο 360 mBq/L και κατά 41 mBq/L κάποιο άλλο ραδιονουκλίδιο. Το δείγμα δεν χρήζει περαιτέρω ανάλυσης διότι η υπολειπόμενη συγκέντρωση των 41 mBq/L είναι μικρότερη της παραμετρικής τιμής του πολωνίου-210 (100 mBq/L), ραδιονουκλιδίου με την μικρότερη οριζόμενη παράγωγη συγκέντρωση στην νομοθεσία.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η Ενδεικτική Δόση (ΕΔ) είναι χαμηλότερη της ενδεικτικής παραμετρικής τιμής που ανέρχεται σε 0.1 mSv/έτος.

-Στο έγγραφο με Α.Π.: Α.γ/414/11599/2018 αναφέρεται: Διενεργήθηκαν μετρήσεις, α-φασματοσκοπικής ανάλυσης και ολικής α και β ακτινοβολίας σε δείγμα νερού από ΔΙΚΤΥΟ – ΚΑΦΕ- Δ.Ε. ΜΥΛΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ με ημερομηνία δειγματοληψίας 30.07.2018, που μας αποστείλατε, και οι οποίες παρουσιάζονται αντίστοιχα στο γ’ σχετικό. Από τις μετρήσεις που έγιναν συμπεραίνεται ότι η Ενδεικτική Δόση (ΕΔ) είναι χαμηλότερη της ενδεικτικής παραμετρικής τιμής που ανέρχεται σε 0.1 mSv/έτος.

-Στο έγγραφο με Α.Π.: Α.χ/414/11610/2018, αναφέρεται: Διενεργήθηκαν μετρήσεις, α-φασματοσκοπικής ανάλυσης και ολικής α και β ακτινοβολίας σε δείγμα νερού από ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ- Δ.Ε. ΛΑΛΟΥΚΑ – ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ με ημερομηνία δειγματοληψίας 30.07.2018, που μας αποστείλατε, και οι οποίες παρουσιάζονται αντίστοιχα στο γ’ σχετικό. Από τις μετρήσεις που έγιναν συμπεραίνεται ότι η Ενδεικτική Δόση (ΕΔ) είναι χαμηλότερη της ενδεικτικής παραμετρικής τιμής που ανέρχεται σε 0.1 mSv/έτος.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑTOM του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 1, περί «Θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» (ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016), η Ενδεικτική Δόση που προκύπτει από την κατανάλωση του δείγματος νερού που μετρήθηκε, είναι μικρότερη του ορίου του 0.1 mSv/y και επομένως κρίνεται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση από άποψη ραδιενέργειας”.

 

- Advertisement -