Πρόσληψη καθαριστριών στα δημοτικά σχολεία Δήμου Επιδαύρου

- Advertisement -

Ανακοίνωση εκδόθηκε για την πρόσληψη καθαριστριών-στων στα Δημοτικά Σχολεία Αρχαίας Επιδαύρου, Δήμαινας, Αγίου Δημητρίου και στο Νηπιαγωγείο Αρχαίας Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου με ΣΥΜΒΑΣΗ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ.

- Advertisement -

 

Μεταξύ άλλων, αναφέρονται στην ανακοίνωση:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, ανακοινώνει: Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερα (4) άτομα, ένα για κάθε σχολείο ως καθαριστές-στριες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «καθαριότητα των Δημοτικών Σχολείων Αρχαίας Επιδαύρου , Δήμαινας , Αγίου Δημητρίου και Νηπιαγωγείου Αρχαίας Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου» Αργολίδας, συνολικής διάρκειας δύο διδακτικών ετών, ήτοι 2018-19 (10 μήνες ) και 2019-20 (10 μήνες).

Α) Κριτήρια επιλογής

Καθορίζει τα βασικά κριτήρια πρόσληψης και την βαθμολόγηση τους ως εξής:

1) Ανεργία – Έως 12 μήνες , 40 μόρια / μήνα . Άνω των 12 μηνών ανεργία 600 μόρια.

2) Πολύτεκνος ή Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. 50 μόρια / τέκνο.

3) Τρίτεκνοι. 120 μόρια .

4,) Ανήλικα τέκνα . 30μόρια / ανήλικο τέκνο.

5.) Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας . 50 μόρια / τέκνο.

6.) Εμπειρία στον τομέα καθαριότητας κτηρίων. 40 μόρια / μήνα εμπειρίας .

7.) Αναπηρία μελών οικογένειας συζύγου ή τέκνων και γονέα ή αδελφού . Το ποσοστό αναπηρίας επί 2 . Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Επιδαύρου Ν. Αργολίδας (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012). Σε περίπτωση ισοψηφίας θα ληφθούν υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Καθορίζεται η Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 5 /9/ 2018 ημέρα Τετάρτη έως και 11 /9/ 2018 Τρίτη και ώρα 12:00μμ στα Κ.Ε.Π. Λυγουριού & Νέας Επιδαύρου .

Β) Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
  3. Για την ανεργία: πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
  4. Ε1 και Εκκαθαριστικό οικ. έτους 2018 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού.
  6. Βεβαίωση Εργοδότη για πιστοποίηση εμπειρίας

8.Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται ή πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου – συγγενή. Επίσης, γίνονται δεκτά και Πιστοποιητικά τα οποία είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί από τις κάτωθι υγειονομικές αρχές: 1. Α.Σ.Υ.Ε. 2. Α.Ν.Υ.Ε. 3. Α.Α.Υ.Ε. 4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας 5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), στην οποία ο υποψήφιος να αναφέρει τα ονόματα όλων των (λοιπών) προσώπων, τα οποία αντλούν προστασία από την αναπηρία του ατόμου από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς)
  2. Για την απόδειξη αναπηρίας μελών οικογένειας συζύγου ή τέκνων και γονέα ή αδελφού, προσκομίζεται κατά περίπτωση σχετικό αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή/και σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η επιτροπή θα συνεδριάσει την Τετάρτη 12/9/2018 και ώρα 09:00πμ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ”.

 

- Advertisement -
 

________________