Πλήρωση θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων για τα δημ.σχολεία Άστρους- Δολιανών- Αγίου Ανδρέα

- Advertisement -

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω τεσσάρων (04) θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων :
Δύο (2) θέσεις για το Δημοτικό Σχολείο Άστρους
Μία (1) θέση για το Δημοτικό Σχολείο Δολιανών
Μία (1) θέση για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα

- Advertisement -

 

Η προκήρυξη θα πραγματοποιηθεί με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 17-09-2018 έως τη λήξη του σχολικού έτους. Στη θέση αυτή δύναται να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του, εφόσον πληροί τα παρακάτω κριτήρια.

• Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.
• Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα αδίκημα.

Οι ώρες απασχόλησης θα είναι η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών στο σχολείο , σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του.
Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο η αποζημίωση που θα καταβάλλεται από την σχολική επιτροπή για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, ανέρχεται στο ποσό των 176 ευρώ μηνιαίως, εκτός από τους μήνες Σεπτέμβριο και Ιούνιο η οποία είναι 88 ευρώ.
Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα ‘STOP” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοιχτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται , σε δύο παράλληλες γραμμές , με κεφαλαία γράμματα , ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
Το άτομο, το οποίο θα επιλεγεί, θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού πρώτα εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Το τελικό αποτέλεσμα από την αξιολόγηση, θα επικυρωθεί με απόφαση του Δ.Σ. της σχολικής Επιτροπής , η οποία θα διαβιβαστεί στο Διευθυντή της Σχολικής μονάδας.
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, από τις 29-08-2018 έως και την 07-09-2018 ( ώρα: 12:00) στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου, αρμόδιος υπάλληλος κ.Ανθούλα Πουλημένου.
Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
• Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου .

• Βεβαίωση ανεργίας.
• Βεβαίωση πολυτεκνίας (για όσους υποψηφίους είναι πολύτεκνοι) .
• Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού
κώδικα.
• Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα που να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Η κατάταξη των υποψηφίων θα επικυρωθεί με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.

 

- Advertisement -