Ανάδειξη αναδόχου για την ανάπλαση της ζώνης Κόστας στην Ερμιονίδα

- Advertisement -

Ανοικτός διαγωνισμός πρόκειται να γίνει για ανάδειξη αναδόχου του έργου “Ανάπλαση εξομοιουμένης ζώνης Κόστας”, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

- Advertisement -

 

Η ανακοίνωση:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με σύστημα επί μέρους ποσοστών (σε ακέραιες μονάδες % αρ 95.2.α) έκπτωσης και ελέγχου ομαλότητας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΟΣΤΑΣ, με αρ. μελ.:09/2016, προϋπολογισμό 98.079,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΑΔΑΜ: 18PROC003589674

Αρ. Πρωτ.:  προκήρυξης 903/21-08-2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΘΠΟΛΘΛ-ΖΩΖ)

Αρ, πρωτ. διακήρυξης 902/21-08-2018

Τα πλήρη έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται στη διεύθυνση: https://cloudup.com/cc_OgFo2zH9

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 20/9/18 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 27/9/18 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.10μ.

 

- Advertisement -