Ανακηρύχθηκε μειοδότης για το έργο “Υδροδότηση Τ.Κ. Φιχτίων”

- Advertisement -

Στο Αργος, την 17η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε σε πρώτη τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡΜ, ύστερα από την πρόσκληση του αναπληρωτή προέδρου του Δ.Σ. κ. Χρήστου Πετσέλη, για την επιλογή αναδόχου για: «Προμήθεια Σωληνώσεων & Υδραυλικών εξαρτημάτων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Τ.K ΦΙΧΤΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΙΧΤΙΩΝ (z+154,70μ)”», προϋπολογισμού 76.575,60 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

- Advertisement -

 

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό:

Ο γενικός διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ κ. Ιωάννης Καχριμάνης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ το 1ο πρακτικό της ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια Σωληνώσεων & Υδραυλικών εξαρτημάτων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Τ.K ΦΙΧΤΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΙΧΤΙΩΝ (z+154,70μ)”», προϋπολογισμού 76.575,60 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και λέγει τα κάτωθι:

«Στο Άργος και στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Άργους – Μυκηνών, την 3η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής, την 3/8/2018 και ώρα 13:00, είχαν υποβληθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) δύο (2) ηλεκτρονικοί φάκελοι, οι οποίοι αριθμήθηκαν σύμφωνα με τον χρόνο κατάθεσής τους και καταγράφηκαν στον παρακάτω πίνακα 1 :

  1. ΑΝΕΕ ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε 2. ΕΜΜ. Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στη συνέχεια αφού άνοιξε το κάθε φάκελο χωριστά και διαπίστωσε ότι όλοι περιελάμβαναν τους παρακάτω επιμέρους φακέλους:

1ος Φάκελος: «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και 2ος Φάκελος: «Οικονομική Προσφορά». Κατόπιν, ώρα 13:30 η επιτροπή προέβηκε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 1ου φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

Την Τρίτη 7/8/2018 και ώρα 9:00 π.μ η Επιτροπή προέβη στην μονογραφή κατά φύλλο των πρωτοτύπων δικαιολογητικών συμμετοχής που κατατέθηκαν έντυπα από τους διαγωνιζόμενους και στον εν μέρει έλεγχο του περιεχόμενου του ηλεκτρονικού φακέλου (εγγύηση συμμετοχής, τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ. ) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Διακήρυξη.

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τον ΠΙΝΑΚΑ 2 από τον οποίο φαίνεται ότι ο 1ος διαγωνιζόμενος «ΑΝΕΕ ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε» δεν πληροί τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα η εταιρεία «ΑΝΕΕ ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε.» στο Τ.Ε.Υ.Δ., Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, δεν δηλώνει τις παραδόσεις αγαθών του είδους στις οποίες έχει προβεί όπως έχουν προσδιοριστεί στο άρθρο 2.2.6. της Διακήρυξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή απορρίπτει την προσφορά του 1ου διαγωνιζόμενου «ΑΝΕΕ ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε.» και συνεχίζει με την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του 2ου διαγωνιζόμενου «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Συνεχίζοντας ο γενικός διευθυντής κ.Καχριμάνης θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ και το 2ο πρακτικό της ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια Σωληνώσεων & Υδραυλικών εξαρτημάτων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Τ.K ΦΙΧΤΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΙΧΤΙΩΝ (z+154,70μ)”», προϋπολογισμού 76.575,60 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

Το ΔΣ αφού άκουσε προσεκτικά τα όσα ειπώθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση, και λευκό από τον κ. Φώτη Κολεβέντη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Εγκρίνει το 1ο και 2ο πρακτικό της ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια Σωληνώσεων & Υδραυλικών εξαρτημάτων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Τ.K ΦΙΧΤΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΙΧΤΙΩΝ (z+154,70μ)”», προϋπολογισμού 76.575,60 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. όπως αυτά έχουν συνταχθεί και αναφέρονται ως άνω
  2. Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη για την προμήθεια: «Προμήθεια Σωληνώσεων & Υδραυλικών εξαρτημάτων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Τ.K ΦΙΧΤΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΦΙΧΤΙΩΝ (z+154,70μ)”», προϋπολογισμού 76.575,60 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. την εταιρεία «ΕΜΜ. Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με προσφορά συνολικού ποσού, 70.927,92 € (προ Φ.Π.Α.). &
  3. Δίδει την εντολή στον Γενικό Διευθυντή να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες”.

 

- Advertisement -