Εγκρίθηκε η η/μ μελέτη και η επικαιροποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη της ανάπλασης περιοχής οδού Αιγίου

- Advertisement -

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων της 2ας-07-2018, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισήγαγε προς συζήτηση το 12o θέμα ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης της Η/Μ μελέτης καθώς και της επικαιροποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης που αφορούν τη μελέτη « Ανάπλαση περιοχής οδού Αιγίου » και έθεσε υπόψη του Σώματος την αρ. πρ. 9889/ 11-06-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Advertisement -

 

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης της Η/Μ µελέτης, καθώς και της επικαιροποιηµένης Αρχιτεκτονικής µελέτης που αφορούν τη µελέτη: «Ανάπλαση περιοχής οδού Αιγίου».

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αρ. 5/2017 ΑΔΣ περί έγκρισης της αρχιτεκτονικής µελέτης του θέµατος. Σας αποστέλλουµε για έγκριση την Η/Μ µελέτη που συντάχθηκε από τον κ. Γεώργιο Ντούτσο Μηχανικό Η/Υ καθώς και την επικαιροποιηµένη αρχιτεκτονική µε ανάδοχο τον κ. Βασίλη Γεωργαντόπουλο Αρχιτέκτονα Μηχανικό που αφορά την «Ανάπλαση περιοχής οδού Αιγίου» και παρακαλούµε για την έγκρισή τους.

Παρακαλούµε για την έγκριση των ανωτέρω µελετών, ώστε να προχωρήσουµε στην ένταξη του έργου στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Συνημμένα : – Τεύχος Η/Μ μελέτης – Τεύχος επικαιροποιημένης Αρχιτεκτονικής μελέτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα στην υπ’ αριθμ. 9889/ 11-06-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφαση του Δημ .Συμβουλίου περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης « Ανάπλαση της περιοχής οδού Αιγίου», την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 37 του Ν.3316/2005, άρθρο 209 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , το άρθρο 65 του Ν.3852/10 ) και μετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα (Αριθμός Απόφασης 275/ 2018) Εγκρίνει τη μελέτη ηλεκτροφωτισμού του έργου « ανάπλαση περιοχής οδού Αιγίου» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Ναυπλιέων και την επικαιροποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη με τίτλο «ανάπλαση περιοχής οδού Αιγίου» και ανάδοχο τον κ. Βασίλειο Γεωργαντόπουλου, η οποία παραλήφθηκε με την αρ. 5/2017 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου .

 

- Advertisement -

________________