Δ.Ερμιονίδας: Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για συλλογή- μεταφορά απορριμμάτων

- Advertisement -

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 7ΘΑΚΩΡΡ-ΕΟ7 η απόφαση για «Συλλογή – Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων (Ν.3979/201, Άρθρο 61)- Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας 2018», προϋπολογισμού 74.000,00€ με φπα 24%.

- Advertisement -

 

 

Η δημοπρατούμενη υπηρεσία αφορά στην αποκομιδή αστικών απορριμμάτων από συγκεκριμένους οικισμούς, οδούς, κ.λπ. του Δήμου Ερμιονίδας, για χρονικό διάστημα 80 ημερολογιακών ημερών και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας (η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ:20-6277.001 και η πίστωση διατέθηκε με την υπ’ αρίθμ. 54/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Το φυσικό αντικείμενο της εργασίας, το αναλυτικό πρόγραμμα αποκομιδής, ο απαιτούμενος εξοπλισμός καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό, περιγράφονται επαρκώς στην υπ’ αρίθμ. 88/2018 Τεχνική Μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ερμιονίδας (οδός Μελίνας Μερκούρη αριθμός 11 Τ.Κ.:213 00 Κρανίδι), την 18η/6/2018, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών.

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως (το αργότερο έως και την 6η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών), οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 14/6/2018.

 

- Advertisement -