Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΑΘΛΗΤΙΚΑΔημοσιεύθηκε η κανονιστική πράξη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για υλοποίηση του έργου ...

Δημοσιεύθηκε η κανονιστική πράξη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για υλοποίηση του έργου “Συντήρηση αποκατάσταση Κλειστού Γυμναστηρίου Αγ.Τριάδας”

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 22α/5/2018, ο πρόεδρος του Δ.Σ., εισήγαγε προς συζήτηση το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης περί: « έγκρισης σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης για υλοποίηση του έργου “Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε Αργολίδας Υποέργο: Συντήρηση αποκατάσταση Κλειστού Γυµναστηρίου Αγ.Τριάδας ’’ και εξουσιοδότηση υπογραφής της».

 

 

Στην συνέχεια έδωσε το λόγο στην εντεταλµένη δηµ.σύµβουλο κα.Κατσαφάρα ∆ήµητρα , η οποία έθεσε υπόψη του Σώµατος την αρ.πρ. 8312/ 21-05-2018 κοινή εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης Προγραµµατισµού , Οργάνωσης και Πληροφορικής , µε το ακόλουθο περιεχόµενο:

Θέτουµε υπόψη σας το σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου , του ∆ήµου Ναυπλιέων και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο « Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε Αργολίδας Υποέργο: Συντήρηση Αποκατάσταση Κλειστού Γυµναστηρίου Αγίας Τριάδας» και παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης περί:

α) Εγκρίσεως σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης, για το έργο «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε Αργολίδας Υποέργο: Συντήρηση Αποκατάσταση Κλειστού Γυµναστηρίου Αγίας Τριάδας» της Περιφέρειας Πελοποννήσου , του ∆ήµου Ναυπλιέων και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου.

β) Εγκρίσεως του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης.

γ) Ορισµού ενός εκπροσώπου του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή οι οποίοι θα συµµετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης

δ )Εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης (άρθρο 58 παρ. 1 περ. στ΄ Ν 3852/2010)

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα:1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου , του ∆ήµου Ναυπλιέων και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο « Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Ε Αργολίδας Υποέργο: Συντήρηση Αποκατάσταση Κλειστού Γυµναστηρίου Αγίας Τριάδας» 2. Εγκρίνει τους όρους σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ των ως άνω συµβαλλοµένων µερών για την υλοποίηση του ανωτέρω αναφεροµένου έργου

Αντικείµενο της παρούσας είναι η εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών για την υλοποίηση του έργου : «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΕ Αργολίδας Υποέργο: Συντήρηση-αποκατάσταση Κλειστού γυµναστηρίου Αγίας Τριάδας»Εργα, συνολικής δαπάνης πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ – 500.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) .

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης της στέγης του κτιρίου και του αθλητικού δαπέδου του αγωνιστικού χώρου, η αντικατάσταση των υπαρχόντων περιµετρικών κουφωµάτων, η συντήρηση των αποδυτηρίων και των WC καθώς επίσης η βελτίωση των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Ο ∆ήµος Ναυπλιέων αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Ορίζεται ως Κύριος του έργου και Φορέας Λειτουργίας -∆ιαχείρισης του, µετά την ολοκλήρωσή του και αναλαµβάνει:

  • Τη µέριµνα για την έκδοση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, όπου αυτές απαιτούνται.
  • Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
  • Τον ορισµό τεχνικού υπαλλήλου που θα συµµετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.
  • Να ορίσει εκπροσώπους του µε τους αναπληρωτές τους στην Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης.
  • Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου σε συνεργασία µε τον Φορέα Υλοποίησης του Έργου.
  • την κάλυψη του κόστους από την αύξηση της συµβατικής δαπάνης (πλέον της νόµιµης αναθεώρησης), που θα προκύψει από Α.Π.Ε. ή συµπληρωµατική σύµβαση για το έργο, καθώς και οποιαδήποτε δαπάνη πέραν των 500.000,00 € της χρηµατοδότησης του έργου.
  • Να µεριµνά για τη συντήρηση του έργου µετά την οριστική παραλαβή του.

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Φορέας για τη διενέργεια των πληρωµών, (Υπόλογος), αναλαµβάνει: Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωµές.

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ