Πρόστιμο σε επιχείρηση που δεν διέθετε μηχανισμό πληρωμής με κάρτα (POS)

- Advertisement -

Με την υπ. αριθ. πρωτ.:1570/25-04-2018 Απόφαση του Αν.Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας επιβλήθηκε στην ατομική επιχείρηση

του «Καφέ-
Μπάρ» με την επωνυμία «Π.ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Δ.ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ Ο.Ε.», που εδρεύει
στην οδό Πυλαρινού 68Α στην Κόρινθο, διοικητικό πρόστιμο Χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ κατ’εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ.αριθμ.45231/17 (ΦΕΚ 1445 Β/27-04-2017) Υπουργικής Απόφασης,

- Advertisement -

διότι στις 03-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ., κατά τη στιγμή του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι:

η επιχείρηση δεν διέθετε μηχανισμό πληρωμής με κάρτα (POS), κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν οι καταναλωτές, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Ν.4446/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 της υπ.αριθμ.45231/17 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 της ΚΥΑ Αριθμ.86437/2017(β’2881).

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΑΡΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

- Advertisement -

________________