Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟι βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού για το έτος 2017

Οι βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού για το έτος 2017

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1045/14.3.2018 εγκύκλιος με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017».

Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο, ορίζεται ότι:

Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων είναι όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του Ν.4172/2013.
Ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών και συντάξεων (Έντυπο Φ-01.042).
Ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Φ-01.043).
Ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αμοιβών από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044).
Ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των στοιχείων. Σημειώνουμε ότι:
– Σε περίπτωση πτώχευσης, τη φορολογική υποχρέωση της παρακράτησης φόρου κατά την καταβολή αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες την έχει ο σύνδικος της πτωχεύσασας εταιρείας.

– Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, υποχρέωση υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων έχει η προερχόμενη από τον μετασχηματισμό επιχείρηση, για το χρονικό διάστημα από τον ισολογισμό μετασχηματισμού και μετά (Ν.2166/1993).

Ορίζεται το πεδίο εφαρμογής και οι προϋποθέσεις αποδοχής των υποβαλλόμενων στοιχείων. Ειδικά:
– Τα υποβαλλόμενα στοιχεία γίνονται αποδεκτά εφόσον, αρχικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου

– Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους.

– Ο AMΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.

– Απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

– Αμοιβές που καταβάλλονται σε μισθωτούς και αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης, επίδομα βιβλιοθήκης, δεν αποστέλλονται κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων.

– Αμοιβές της περ. δ΄ παρ. 2 άρθ. 12 Ν.4172/2013 που καταβάλλονται σε μέλη Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου Ν.Π. ή νομικής οντότητας, αυτές αποστέλλονται με το αρχείο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συγκεκριμένα είτε με τον κωδικό 5 (στην περίπτωση που το μέλος Δ.Σ. έχει ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 3% και άνω), είτε με τον κωδικό 55 (στην περίπτωση που το μέλος Δ.Σ. έχει ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία μικρότερο του 3%).

– Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ, αποστέλλονται με τον κωδικό 56.

– Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη αγροτικών ή γυναικείων συνεταιρισμών τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ, αποστέλλονται με τον κωδικό 57.

– Το ποσό του «Κοινωνικού Μερίσματος» που καταβλήθηκε εφάπαξ στους δικαιούχους μέσα στο έτος 2017, δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά και δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν φορολογείται και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Το ποσό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη τεκμηρίου και αποστέλλεται με τον κωδικό 59 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

– Στα μερίσματα με τον κωδικό 1 αναγράφονται και οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη Δ.Σ., διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.

– Στα μερίσματα με τον κωδικό 2 Μερίσματα Ν.Π. και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με απλογραφικά βιβλία δεν συμπληρώνεται φόρος, διότι δεν παρακρατείται, αφού τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.

– Ο κωδικός 5, που αφορά σε μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου (π.χ. ναυτιλιακά μερίσματα), συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.

– Στα μερίσματα με τον κωδικό 8 αποστέλλονται τα μερίσματα μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 3% ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν αμοιβές λόγω συμμετοχής τους στο Δ.Σ.

– Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου.

– Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους, για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου, δεν απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου.

Ορίζεται η ημερομηνία υποβολής. Συγκεκριμένα:
– Για το φορολογικό έτος 2017 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30ή Μαρτίου 2018. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29η Ιουνίου 2018.

– Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013).

Με βάση την τελευταία παράγραφο, τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως και την 30ή Μαρτίου 2018 (εκτός αν δοθεί παράταση), μπορούν να υποβληθούν εκπρόθεσμα από 1/4/2018 έως και την 31/12/2018 με την επιβολή προστίμου του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 περί Κ.Φ.Δ. και η εφαρμογή τίθεται εκτός λειτουργίας μεταγενέστερα με την μη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά των βεβαιώσεων.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ