Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ επισκέφθηκε τον Αστυνομικό Διευθυντή της Δ.Α. Αργολίδας

- Advertisement -

Ανακοινώνεται ότι το Προεδρείο της Ένωσής μας επισκέφθηκε σήμερα 1-3-2018 και ώρα 09:30 τον Αστυνομικό Διευθυντή της Δ.Α. Αργολίδας με αφορμή την Διαταγή για ενίσχυση με αστυνομικό προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου.

Από το Προεδρείο τονίσθηκε ότι η εν λόγω Δ/γή που περιήλθε σε γνώση της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, την 27-2-2018 ορίζει σαφώς ότι μέχρι την επομένη 28-2-2018 θα έπρεπε να είχαν επιλεγεί οι αστυνομικοί που επρόκειτο να αποσπασθούν γεγονός που στερεί την ευχέρεια σε αυτούς αφενός μεν, να τακτοποιήσουν οποιαδήποτε υποχρέωση έχουν, αφετέρου δε, την δυνατότητα να ενημερώσουν τους οικείους τους, καθ’ υπέρβαση των Διατάξεων του άρθρου 21 παρ 3 εδ. β’, του Π.Δ.100/2003 σύμφωνα με τις οποίες σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί φύλλο πορείας στους μετατιθέμενους ή σε αυτούς που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ιδίου ως άνω Π.Δ. πριν την παρέλευση πενθημέρου από την κοινοποίηση της σχετικής Διαταγής.
Επίσης αναφέρθηκε το γεγονός ότι σύμφωνα με τη Διαταγή του Αρχηγείου, η Δ/νσή μας έπρεπε να συμμετέχει με δύο (2) αστυνομικούς και όχι με τρείς (3).

- Advertisement -

Επιπλέον επισημάνθηκε η ανάγκη εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων και ότι οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να ληφθεί με βάση κριτήρια υπηρεσιακά, οικογενειακά και με γνώμονα την αξιοκρατία.

Από το Προεδρείο ελήφθη μέριμνα για συνάντηση αύριο 2-3-2018 με τον Γ.Α.Δ.Π.Π. με τα ίδια ως άνω θέματα και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωσή μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ

- Advertisement -