Προσλήψεις 8 ατόμων στη ΔΕΥΑ Ναυπλίου

- Advertisement -

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ναυπλίου

- Advertisement -

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25
του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 82/24-3-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν), περί
προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2017 συγκεκριμένων ειδικοτήτων με
σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ..
6. Το με αριθμ. πρωτ. 128763/20-6-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Ναυπλίου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς το Υπουργείο
Εσωτερικών.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30458/12-9-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την
οποία εγκρίθηκε στη ΔΕΥΑ Ναυπλίου, η απασχόληση (8) ατόμων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20976/18-9-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα», προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Ναυπλίου.
Σελίδα 2 από 12
9. Τo π.δ.495/1988 περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με το
όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» (ΦΕΚ 225/τ.Α’/5-10-1988) όπως τροποποιήθηκε
(ΦΕΚ 369/Β΄/24.3.2000 και 1398/Β΄/16.6.2011 ).
10. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου (ΦΕΚ 276/τ.Β΄/7-3-2006) .
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58/17-1-2018 βεβαίωση της Επιχείρησης, περί ύπαρξης
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.), που
εδρεύει στο Δήμο Ναυπλιέων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ,
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

 

- Advertisement -

________________