155 προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

- Advertisement -

155 προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας…

- Advertisement -

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ιδρύθηκε με τον Νόμο 3293/2004 αναλαμβάνοντας την άμεση μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού. Αποτελεί δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ), υπάγεται στο νομικό πλαίσιο του Ν. 3429/2005 Κεφάλαιο Α και του Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχειρίζεται την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού (Π.Ο.Χ.), το Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας (Κ.Υ.Α.Α.) – Κ. Πρίφτης, ως μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Θήρας, δυνάμει του Ν. 4368/2016 αρ. 62-72, το οποίο αποτελεί το νεότερο εγχείρημα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., μονάδα δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 155 ατόμων να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

29 (διερμηνέων)
12 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
11 (ΠΕ Ψυχολογίας).
21 Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.
10 ΠΕ Ψυχιατρικής.
45 ΠΕ Νοσηλευτικής.
9 ΤΕ Επισκεπτών Υγείας.
9 ΤΕ Διοικητικού.
4 ΠΕ Διοικητικού.
3 ΠΕ Οικονομικού.
2 ΠΕ Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους

στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ Υπόψη: Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μαζί με τα παραστατικά / δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων της ειδικότητας που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 11/11/2017 έως και 20/11/2017, ώρα 14.00.

 

 

 

- Advertisement -