Δ. Σ. Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας: Οι αποφάσεις είναι καθ’ όλα νόµιµες

- Advertisement -

Το Διοικητικό Συµβούλιο του Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν και αναρτήθηκαν στο «Διαύγεια» στις 8/11/17, είναι καθ’ όλα νόµιµες και δίκαιες και καθορίστηκαν µε µοναδικό γνώµονα την προάσπιση της υγείας του Αργολικού λαού στις παρούσες συνθήκες.

Σε ότι αφορά τις αγωγές υπαλλήλων της Ν.Μ. Ναυπλίου, αποφασίστηκε να γίνουν εφέσεις µόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι κατά το νόµο ανέκκλητες, διασφαλίζοντας έτσι τα συµφέροντα των εργαζοµένων αλλά και το δηµόσιο συµφέρον.

- Advertisement -

Σχετικά µε τη δωρεά του αξονικού τοµογράφου σηµειώνεται ότι πρόκειται περί µοντέλου που «λειτουργεί από το έτος 2001, είναι πλέον σύστηµα παλαιότερης τεχνολογίας (µονής τοµής) και δεν έχει τη δυνατότητα επάρκειας ανταλλακτικών σε περίπτωση βλάβης». Με αυτά τα δεδοµένα και λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Διευθυντή
του Ακτινοδιαγνωστικού Τµήµατος της Ν.Μ. Ναυπλίου αποφασίστηκε η µη αποδοχή της δωρεάς, καθώς το µόνο που θα προσέφερε αντίθετη απόφαση θα ήταν η δηµιουργία σειράς ανεπίλυτων τεχνικών προβληµάτων και όχι η ουσιαστική αναβάθµιση των προσφερόµενων
υπηρεσιών υγείας. Να σηµειωθεί επιπλέον ότι εν όψει της επικείµενης προµήθειας νέου αξονικού τοµογράφου στη Ν.Μ. Άργους θα υπάρξει δυνατότητα µετεγκατάστασης του υπάρχοντος στη Ν.Μ. Ναυπλίου (ο οποίος µάλιστα είναι «6 τοµών», δηλαδή σηµαντικά πιο σύγχρονος σε σχέση µε τον «µονής τοµής» προσφερόµενο µέσω της δωρεάς).

Οι χαρακτηρισµοί που χρησιµοποιήθηκαν σε βάρος των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου ήταν άκρως προσβλητικοί, δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα και σε καµία περίπτωση δεν συνάδουν µε τη δεοντολογία επαγγελµατιών υγείας που εργάζονται σε Δηµόσιο
Νοσοκοµείο.

Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει µε υπευθυνότητα και ευαισθησία έχοντας µοναδικό γνώµονα τη διασφάλιση του βέλτιστου επιπέδου παροχής υπηρεσιών µέσα από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, προάγοντας τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την συναδελφικότητα
των εργαζοµένων των δύο Νοσηλευτικών Μονάδων.

Δυστυχώς οι ανακοινώσεις του Σωµατείου Εργαζοµένων της Ν.Μ. Ναυπλίου δεν βρίσκονται σε αυτή την κατεύθυνση. Καλούµε στο µέλλον το προεδρείο του Σωµατείου να λαµβάνει την αναγκαία επίσηµη ενηµέρωση πριν προβεί σε ανάλογου περιεχοµένου παραπειστικές,
υβριστικές και ανυπόστατες δηλώσεις που το εκθέτουν και ουδόλως συνεισφέρουν στη επίλυση των κοινών µας προβληµάτων.

Το Διοικητικό Συµβούλιο
του Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας
Άργος, 9-11-2017

- Advertisement -