Πρόσληψη καθαριστριών-στων από τον Δήμο Επιδαύρου

- Advertisement -

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης

- Advertisement -

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την υπ’ αριθμ. 11/14-9-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, για το Γυμνάσιο Λυγουριού ως καθαριστές-στριες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου συνολικής διάρκειας έως δέκα μήνες.
Α) Κριτήρια επιλογής
1) φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων
2) προϋπηρεσία σε εργασία καθαριότητας σχολικών κτηρίων η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση προηγούμενων συμβάσεων . Κάθε σχολικό έτος (σύμβαση 10 μηνών -100%) να μοριοδοτείται με 200 μόρια. Μικρότερες συμβάσεις θα μοριοδοτούνται με το ανάλογο ποσοστό .
Επικουρικά κριτήρια ορίζονται:
1) Χρόνος ανεργίας 10μόρια/μήνα-(Βεβαίωση από ΟΑΕΔ)
2) Αριθμός ανήλικων τέκνων 50μόρια/τέκνο (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης)
3) Μονογονεϊκή οικογένεια 50 μόρια (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης)
4) Εντοπιότητα 100 μόρια Σε περίπτωση ισοψηφίας θα ληφθούν υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.(Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ 2016).
Καθορίζεται η Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 19/9/2017 ημέρα Τρίτη έως και 22/9/2017 Παρασκευή και ώρα 12:00μμ στα Κ.Ε.Π. Νέας Επιδαύρου & Λυγουριού.
Β) Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1. αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας
4. Ε1 και εκκαθαριστικό οικ. έτους 2016
5. Απολυτήριο Σχολείου
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Χρόνος υποβολής ενστάσεων 3 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

 

 

 

 

- Advertisement -

________________