218 προσλήψεις στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ

- Advertisement -

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δέκα οκτώ (218) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας, και συγκεκριμένα:

- Advertisement -

4 ΠΕ Γεωπόνων – Εκτιμητές.
3 ΠΕ Γεωπόνων.
1 ΠΕ Χημικός Μηχανικός .
1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών/Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
3 ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής.
3 ΤΕ Λογιστών.
2 ΤΕ Αυτοματιστών.
16 ΤΕ/ΔΕ Αναλυτών-τριών Χημείου.
3 ΤΕ Μηχανολόγων .
1 ΤΕ Χειριστές Λεβήτων .
1 ΔΕ Χειριστές Εργαλειομηχανών.
1 ΔΕ Υδραυλικοί.
2 ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων.
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών.
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες.
3 ΔΕ Αποθηκάριοι.
21 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου.
3 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων .
7 ΔΕ Χειριστών προωθητών γαιών .
5 ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων.
1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες.
83 ΥΕ Εργατών-τριών γενικών καθηκόντων.
49 ΥΕ Βοηθών μηχανών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44ο χλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημέρες (από 14-08-2017 έως 21-08-2017) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

 

- Advertisement -