Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπλιέων (Συνεδρίασης 27/06/2017)

- Advertisement -

1ο θέμα ΕΗΔ
Περί έγκρισης 2ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « Επούλωση λάκκων ΔΕ Ναυπλίου»
Εγκρίθηκε.

- Advertisement -

2ο θέμα ΕΗΔ
Περί έγκρισης 3ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά έλεγχο επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη Ασφαλτόστρωση ΔΕ Μιδέας» Εγκρίθηκε.

3ο θέμα ΕΗΔ
Περί αποδοχής δωρεάς καλαθοφόρου οχήματος κυριότητας ΔΕΥΑΝ
Εγκρίθηκε.

1ο Θέμα
Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων.
Εγκρίθηκε.

2ο Θέμα
Περί απόδοσης χρηματικού εντάλματος παγίας προκαταβολής .
Εγκρίθηκε.

3ο θέμα
Περί έγκρισης αμοιβών δικηγόρων .
Εγκρίθηκε.

4ο θέμα
Περί εγκρίσεως δαπανών ΧΕΠ πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημ. και Τοπ. Κοινοτήτων.
Εγκρίθηκε.

5ο θέμα
Περί καθορισμού επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση χημικών τουαλετών .
Εγκρίθηκε.

6ο θέμα
Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου « Επούλωση λάκκων ΔΕ Μιδέας ».
Εγκρίθηκε.

7ο θέμα
Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου « Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων ΔΕ Μιδέας».
Εγκρίθηκε
8ο θέμα
Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου « Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων ΔΕ Aσίνης».
Εγκρίθηκε

9ο θέμα
Έγκριση 2ου πρακτικού Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου « Επούλωση Λάκκων ΔΕ Aσίνης».
Εγκρίθηκε

10ο θέμα
Έγκριση 3ου πρακτικού Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Δ.Ε. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑΣ».
Εγκρίθηκε

 

 

 

 

 

- Advertisement -