Εισαγωγή σπουδαστών στις ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

- Advertisement -

Γνωρίζεται ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: Ψ4ΟΥ4653ΠΩ-ΞΧΑ η Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία καθορίστηκε ο συνολικός αριθμός Ελλήνων σπουδαστών /σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 καθώς και προθεσμίες υποβολής σχετικών δικαιολογητικών.

- Advertisement -

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση θα εισαχθούν στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 , στην Πρώτη Γενική Κατηγορία 597 Πλοίαρχοι και στην Δεύτερη Γενική Κατηγορία 545 Μηχανικοί .

Τελευταία προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας ορίζεται η Πέμπτη 06 Ιουλίου 2017 και των υποψήφιων της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας η Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017.

Για την λεπτομερή ενημέρωση των ενδιαφερομένων ως προς τα προσόντα των υποψηφίων , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , τον τρόπο υγειονομικής εξέτασης , την επιλογή και την έκδοση των αποτελεσμάτων , θα εκδοθεί σχετική προκήρυξη.

 

 

 

- Advertisement -