Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων της μελισσοκομίας από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας

- Advertisement -

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή τους στις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (Μετακινήσεις μελισσοσμηνών) για το έτος 2017.

- Advertisement -

Όσοι μελισσοκόμοι επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου (Τρίπολη) μέχρι 14 Ιουνίου 2017.

Τα απαραίτητα έντυπα διατίθενται από:
 Το Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου
 Τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας

Σημειώνεται ότι η Αίτηση-Δήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και υποβάλλεται:
α) Αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο
β) Δια αντιπροσώπου, με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από δημόσια αρχή Ναύπλιο 24-5- 2017
γ) Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (σε φάκελο Α4)

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Για συμμετοχή στη δράση 3.1
1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
2. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 ή/και Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Λογαριασμού με το ΙΒΑΝ
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που διατίθεται μαζί με το έντυπο της αίτησης

Επιπλέον για συμμετοχή στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», μόνο για τους κατόχους μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν δέκα (110) παραγωγικών μελισσοσμηνών υποβάλλονται :
5. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού-αγροτικού αυτοκινήτου
6. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται:
α) Στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου τηλ. 2710 243352 κ. Τσιάμπας Ταχ. Διεύθυνση : Βασιλείου Δεκάζου 5 Τρίπολη Τ.Κ. 22100

β) Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας: τηλ. 27523 60275 κ. Γηραιώτου

 

 

 

- Advertisement -