Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων Τρίτη 23 Μαΐου (11 θέματα)

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις 23-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

- Advertisement -

1ο θέμα
Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων.

2ο θέμα
Περί εισήγησης επί του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των Οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το 2017.

3ο θέμα
Περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου « Διαχωρισμός αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Δρεπάνου ».

4ο θέμα
Περί έγκρισης 2ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : « Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Ναυπλιέων ».

5ο θέμα
Περί έγκρισης 3ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά έλεγχο επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : «Επισκευές στον Ι.Ν Αγίου Γεωργίου».

6ο θέμα
Περί έγκρισης 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Ναυπλίου»

7ο θέμα
Περί έγκρισης 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επούλωση λάκκων ΔΕ Ναυπλίου»

8ο θέμα
Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας»

9ο θέμα
Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη ασφαλτόστρωσης ΔΕ Μιδέας »

10ο θέμα
Περί καθορισμού ανταλλάγματος ανά τ.μ για την παραχώρηση απλής χρήσης Αιγιαλού και παραλίας, έμπροσθεν καταστημάτων.

11ο θέμα
Περί καθορισμού ανταλλάγματος ανά τ.μ για την παραχώρηση δημοπρασίας Αιγιαλού και παραλίας.

 

 

 

- Advertisement -

________________