ΔΕΔΔΗΕ Ναυπλίου: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

- Advertisement -

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης
Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου (ΔΠΠ-Η) / ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (για τις ανάγκες
αυτής στο ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΥΔΡΑΣ και στο ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ),που εδρεύει

- Advertisement -

στο Ναύπλιο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 17/05/2017 έως και 26/05/2017

αναλυτικά ΕΔΩ

- Advertisement -

________________