Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει σχετικά με τις βεβαιώσεις για την εφορία

- Advertisement -

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού ανακοινώνει σχετικά µε τις βεβαιώσεις για την εφορία,

- Advertisement -

 

ότι οι συναλλασσόµενοι µε τον Οργανισµό δεν χρειάζεται να απευθύνονται στις αρµόδιες υπηρεσίες ( ΚΠΑ2) ή να τις αναζητούν στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕ∆, καθώς τα στοιχεία των ποσών που έχουν καταβληθεί, έχουν αποσταλεί ήδη στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων.

- Advertisement -