Ανοικτή πρόσκληση Διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του αστικού διπόλου Ναυπλίου-Άργους

- Advertisement -

Ο Δήμος Ναυπλιέων στο πλαίσιο της σύμπραξης για την συγκρότηση «Αστικής Αρχής Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιεών» (ΑΑΔΑΝ) η οποία θα προετοιμάσει, θα καταρτίσει και θα υποβάλει το σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της κοινής «Περιοχής Παρέμβασης» (ΠΠ) κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 (αρ. πρωτ. 293, ΑΔΑ: ΩΡΝ57Λ1-Α3Ν) που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων):

- Advertisement -

Η δημόσια διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στο Βουλευτικό την Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου και ώρα 18.00.

Καλεί τους Κοινωνικούς και Επαγγελματικούς Φορείς, τους συλλόγους, την επιχειρηματική κοινότητα και τους πολίτες σε ανοιχτή διαβούλευση για τη διατύπωση απόψεων και προτάσεων επί της «Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» του Δήμου Ναυπλιέων στο πλαίσιο του αστικού διπόλου Άργους-Ναυπλίου, την οποία οι Δήμοι-Εταίροι επεξεργάζονται από κοινού με στόχο την οικονομική ανάκαμψη και την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της ευρύτερης περιοχής.

 

Το όραμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του αστικού διπόλου Ναυπλίου – Άργους είναι η αξιοποίηση της Ιστορίας και του Πολιτιστικού Αποθέματος της περιοχής ως στρατηγικού πόρου για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της απασχόλησης με όρους βιωσιμότητας. Οι Δήμος Ναυπλιέων εργάζεται συστηματικά για την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αλλαγή της φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις δυνατότητές της. Τμήμα του σχεδίου αυτού μπορεί να υλοποιηθεί με την αξιοποίηση ενός σύγχρονου εργαλείου αναπτυξιακού σχεδιασμού και αξιοποίησης πόρων όπως είναι αυτό της “Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης” (ΒΑΑ).

 

Το κείμενο διαβούλεσης παρουσιάζει την περιοχή παρέμβασης της ΒΑΑ και τις προτεραιότητες της στρατηγικής μας οι οποίες είναι: – η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, – η προστασία, προώθηση και ενιαία προβολή του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος με ταυτόχρονη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων,
– η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η βιώσιμη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των ρύπων και ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας, – η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, η ανάπτυξη και προώθηση της απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού. Επιχειρούμε σε κάθε μια από τις προτεραιότητές μας να αξιοποιήσουμε σύγχρονες μεθόδους κι εργαλεία ώστε η περιοχή να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες τάσεις στον αστικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες της περιοχής.

 

Στο πλαίσιο των εν λόγω προτεραιοτήτων της ΒΑΑ εξειδικεύονται τύποι παρεμβάσεων οι οποίοι προωθούν τους επιμέρους στόχους. Στόχος είναι η ουσιαστική δημόσια διαβούλευση ώστε οι πολίτες και οι κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς της περιοχής να συμβάλλουν με ιδέες και προτάσεις στην αξιολόγηση, βελτίωση και συγκεκριμενοποίηση της στρατηγικής μας.

 

Συγκεκριμένα, επιζητούμε τη συνδρομή των φορέων, της επιχειρηματικής κοινότητας και των πολιτών με ιδέες, προτάσεις και περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με: – τον χαρακτήρα της στρατηγικής της ΒΑΑ η οποία επιχειρεί να συνθέσει το σύνολο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων ανάπτυξης με επίκεντρο την ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος της περιοχής. – το είδος και το εύρος των προτεραιοτήτων που θέτει η στρατηγική ΒΑΑ – την εξειδίκευση των τύπων παρεμβάσεων με τους οποίους σχεδιάζεται η υλοποίηση της στρατηγικής ΒΑΑ. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης που θα περιλαμβάνει συναντήσεις με φορείς, ανοικτές εκδηλώσεις κλπ, θα προχωρήσουμε στον εμπλουτισμό και συγκεκριμενοποίηση της στρατηγικής μας στη βάση των προτάσεων, των ιδεών και των παρατηρήσεων που θα συγκεντρωθούν.

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αναλυτικά τις απόψεις και τις προτάσεις τους επί του συνημμένου ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και τις 14 Απριλίου 2017. Επίσης είναι ευπρόσδεκτη η αυτοτελής κατάθεση ιδεών και προτάσεων που σχετίζονται με πτυχές της στρατηγικής ΒΑΑ, αλλά και γενικότερα με τις προοπτικές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

- Advertisement -