Σύγκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων 20/03/2017

- Advertisement -

Πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων.

- Advertisement -

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων (Βασ. Κων/νου 34, 2ος όροφος) στις 20 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα : 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1ο Θέμα
Περί εκλογής αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπλιέων .

2ο θέμα
Περί έγκρισης του 2ου πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου που αφορούν τη «Γεωφυσική διερεύνηση ,με κλασσικές ερευνητικές μεθόδους της ποιότητας των υλικών εκσκαφής ,όπως έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια της εκβάθυνσης του Λιμένα Ναυπλίου» .

3ο θέμα
Περί έγκρισης του 1ου πρακτικού της επιτροπής Παραλαβής και Αποσφράγισης των δικαιολογητικών του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων Δ.Ναυπλιέων 2017.

4ο θέμα
Περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Εργασίες επισκευής στο κλειστό γυμναστήριο Αγίας Τριάδας».

5ο θέμα
Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Μιδέας» .

6ο θέμα
Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου«Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Νέας Τίρυνθας ».

7ο θέμα
Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Ασίνης» .

8ο θέμα
Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου«Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Ναυπλίου».

9ο θέμα
Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επούλωση λάκκων ΔΕ Μιδέας» .

10ο θέμα
Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επούλωση λάκκων ΔΕ Ασίνης ».

11ο θέμα
Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επούλωση λάκκων ΔΕ Ναυπλίου ».

12ο θέμα
Περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου«Επούλωση λάκκων ΔΕ Νέας Τίρυνθας ».

13ο θέμα
Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων .

14ο θέμα
Περί απαλλαγής υπόλογων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

 

 

 

- Advertisement -