Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2017

- Advertisement -

Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αργολίδας είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της κείμενης Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας, κάνοντας χρήση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αμπελουργικού Μητρώου, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την τήρηση και την ενημέρωση/επικαιροποίηση του Αμπελουργικού Μητρώου και για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την υποδοχή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, τον διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων, την εξέταση τυχόν ενστάσεων και την υποβολή κυρώσεων.

- Advertisement -

Για κάθε έτος θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που διαθέτει η χώρα, σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους.

Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 27 Μαρτίου. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά πο αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013). Η αιτούμενη για άδεια νέας φύτευσης έκταση δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια και ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το 1 στρέμμα. Οι εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες.

Κριτήρια Προτεραιότητας και Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων και συντελεστών συμμόρφωσης σε αυτά – κατάταξη των αιτήσεων/Βαθμολογία ανά Περιφέρεια.

Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για κάθε Περιφέρεια και όπως περιγράφονται στην αριθ. 609/16822/14-2- 2017 Υ.Α. του Υπ.Α.Α.Τ. Για την βαθμολογία που λαμβάνει το κάθε αγροτεμάχιο στο κάθε κριτήριο, θεσπίζονται ο συντελεστής βαρύτητας W και ο συντελεστής συμμόρφωσης Pt.

Η κατάταξη των επιλέξιμων μεμονωμένων αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με εφαρμογή του γενικού τύπου:

Pt=W1*Pt1 + W2*Pt2 + W3*Pt3 + W4*Pt4 + W5*Pt5

Όπου:

Pt= σύνολο βαθμών που αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη μεμονωμένη αίτηση

W1, W2, W3, W4, W5 = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων Pt1, Pt2, Pt3, Pt4, Pt5 = συντελεστής συμμόρφωσης με τα κριτήρια

Οι ανωτέρω συντελεστές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι παράγραφος Β) του Καν. (ΕΕ) 2015/561.

Όταν η μεμονωμένη αίτηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός αγροτεμάχια, η ανωτέρω βαθμολόγηση υπολογίζεται για κάθε αιτούμενο αγροτεμάχιο ξεχωριστά.

Αξιολόγηση αιτήσεων- Ενστάσεις

1) Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας θα προβεί στην ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου, στους απαραίτητους διοικητικούς, διασταυρωτικούς και επιτόπιους έλεγχους των εν λόγω αιτήσεων και θα τις οριστικοποιήσει το αργότερο έως την 15η Μαϊου 2017.

2) Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, το αρμόδιo Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Α.Α.Τ ενημερώνει ηλεκτρονικά τους μη επιλέξιμους αιτούντες σχετικά με τους λόγους απόρριψης τους.

3) Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται δύνανται να υποβάλουν ένσταση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1), εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4) Για την εξέταση των ενστάσεων ορίζεται τριμελής επιτροπή, η οποία αποφαίνεται το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης, για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό με πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες και κοινοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο. Για τις αιτήσεις των οποίων οι ενστάσεις γίνουν αποδεκτές συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης τους η οποία ολοκληρώνεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής.

5) Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων των απορριπτόμενων αιτήσεων το αρμόδιο Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προβαίνει σε κατάταξη των αιτήσεων με βάση το σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει κατά φθίνουσα σειρά και αναρτώνται προσωρινοί πίνακες με τις βαθμολογίες των αιτήσεων, και ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι αιτούντες.

6) Οι αιτούντες, οι οποίοι διαφωνούν με τη βαθμολογία που έλαβε το αγροτεμάχιό τους, δύνανται να υποβάλουν ένσταση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1) στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

7) Για την εξέταση των ενστάσεων η τριμελής επιτροπή αποφαίνεται το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 10 η Ιουλίου. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό με πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες και κοινοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο.

8) Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων επί της βαθμολογίας των αγροτεμαχίων, αναρτώνται οριστικοί πίνακες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με τις βαθμολογίες των αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά το αργότερο μέχρι την 27 Ιουλίου για ενημέρωση των αιτούντων.

 

 

 

- Advertisement -