Προκήρυξη του έργου “Δεξαμενή Άκοβα” από την Περιφέρεια Πελοποννήσου Π.Ε. Αργολίδας

- Advertisement -

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 189/23-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΝ3Σ7Λ1-Σ6Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΚΟΒΑ», εκτιμώμενης αξίας :1.050.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό: 679.851,57 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό: 163.891,68 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) .

- Advertisement -

Δείτε λεπτομέρειες ΕΔΩ.

 

 

 

 

- Advertisement -

________________