Ανοίγουν 692 θέσεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού σε δήμους, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΔΕΗ, και δικαστήρια

- Advertisement -

Ανοίγουν άμεσα 692 θέσεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού σε δήμους, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΔΕΗ, και δικαστήρια σε όλη τη χώρα.

- Advertisement -

Οι μόνιμες θέσεις θα είναι 135 και αφορούν σε κατόχους πτυχίου ΑΕΙ και ΤΕΙ. Και αφορούν στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν από προσωπικό που θα προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες που αναζητούν οι υπηρεσίες είναι γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, εργάτες, φύλακες κλπ.

Οι θέσεις:

Υπουργείο Δικαιοσύνης: 135 μόνιμοι

Ρυθμιστική αρχή λιμένων: 9

Πυροσβεστική: 8

Δήμοι: 56

ΚΕΕΛΠΝΟ: 103

Νοσοκομεία: 320

ΔΕΗ: 59

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: 2

Συνεχίζονται και αυτήν την εβδομάδα οι αιτήσεις για 320 εποχικές θέσεις σε πέντε νοσοκομεία. Θα προσληφθεί προσωπικό σε ειδικότητες όπως μάγειρες, καθαριστές, τραπεζοκόμοι, φύλακες κ.ά.

Για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. χρόνος ανεργίας (από 4 έως 6 μήνες), 2. ή 3. πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, 4. ή 5. τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, 6. ανήλικα τέκνα, 7. ή 8. γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, 9. βαθμός βασικού τίτλου, 10. εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία των νοσοκομείων. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

- Advertisement -