Θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο Παπαδοπούλου

- Advertisement -

Θέσεις εργασίας:

- Advertisement -

Engineering Manager

Ο Engineering Manager αναφέρεται στο Βιομηχανικό Διευθυντή της Εταιρείας και θα έχει υπό την ευθύνη του την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τεχνικών έργων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας αναφορικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των γραμμών παραγωγής αλλά και των λοιπών έργων των εγκαταστάσεων.

Στα καθήκοντα θα συμπεριλαμβάνονται :

Μελέτες σκοπιμότητας έργων
Σύνταξη τευχών προδιαγραφών και Request for Proposal έργων και εξοπλισμού.
Μελέτες χωροθέτησης εγκαταστάσεων, layout γραμμών παραγωγής, λειτουργικότητας
Μελέτες Διεργασιών (Process Engineering)
Μελέτες ή/και έλεγχος μελετών Η/Μ (ηλεκτρολογικά Μέσης και Χαμηλής Τάσης, σωληνουργικά, HVAC, εξαερισμός, ατμός, πεπιεσμένος αέρας, αερομεταφορές χύδην υλικών, φωτισμός κτλ)
Επί τόπου έλεγχος συνεργείων εγκατάστασης, μεθόδων και τεχνικών που ακολουθούνται
Τεχνική υποστήριξη εργοστασίων για βελτιώσεις, επίλυση προβλημάτων, βελτιστοποιήσεις
Έρευνα αγοράς για εύρεση τεχνικών λύσεων
Αξιολόγηση προσφορών εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και λοιπών έργων
Σύνταξη συμβάσεων με προμηθευτές
Συμμετοχή σε Factory Acceptance Tests
Επίβλεψη εγκατάστασης εξοπλισμού και commissioning
Απαραίτητα προσόντα :

Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής Πανεπιστημίου με ειδικότητα: Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε σχετική θέση
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Άριστη τεχνική γνώση σε αυτοματισμούς, ατμούς, φυσικό αέριο, ηλεκτρολογικά χαμηλής και μέση τάσης, συσκευασία, process, HVAC, φωτοτεχνία, στοιχεία μηχανών και δίκτυα
Άριστη γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office, MS Project, Autocad, SAP )
Εξαιρετική ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
Αναλυτική σκέψη με επιμονή στην επίτευξη στόχου
Ευελιξία και ομαδικότητα
Ικανότητα σύνθεσης, προκειμένου να παραχθούν νέες ιδέες-λύσεις
Ικανότητα διοίκησης

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Ελεγκτής Ποιότητας αναφέρεται στον Προϊστάμενο Ελέγχου Ποιότητας του εργοστασίου και έχει την ευθύνη του ελέγχου ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων.

Πραγματοποιεί αναλύσεις σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένων των εισερχομένων υλικών (Α’ υλών & υλικών συσκευασίας) και ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO-9001:2008 και Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO- 22000:2005

Συντονίζει το πρόγραμμα βαρδιών και τις αρμοδιότητες του τμήματος καθαρισμού της εγκατάστασης. Προτείνει εργαλεία και διαδικασίες για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εργοστασίου.

Απαραίτητα προσόντα :

Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Τεχνολόγου Τροφίμων (Γεωπονικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι)
Επιθυμητή εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων και προτύπων Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων
Εμπειρία σε βιομηχανία τροφίμων θα συνεκτιμηθεί
Απαιραίτητες δεξιότητες : προγραμματισμός και οργάνωση, σεβασμός στις διαδικασίες, επικοινωνιακές δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
Άριστη γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office), επιθυμητή γνώση SAP
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα διαμονής στην ευρύτερη περιοχή Βοιωτίας-Εύβοιας

Key Account Manager

Ο ρόλος :

O Key Account Manager είναι μέλος της ομάδας Πωλήσεων Οργανωμένης Λιανικής και έχει στην ευθύνη του την άρτια εμπορική διαχείριση των εταιρικών πελατών και της περιοχής ευθύνης του επιτυγχάνοντας τους εκάστοτε στόχους και στρατηγικές της εταιρείας. Στα καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Έχει την ευθύνη διαχείρισης των συμφωνιών της εταιρείας με πελάτες και καταγράφει τις εξελίξεις της αγοράς. Αξιολογεί τον ανταγωνισμό και προτείνει στρατηγικές και διορθωτικές κινήσεις με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα αναπτύσσει και καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της εταιρείας διασφαλίζοντας τη στρατηγική και εμπορική θέση της στην αγορά
Έχει την ευθύνη του συντονισμού, παρακίνησης και ανάπτυξης της ομάδας πωλήσεων της οποίας προΐσταται και λειτουργεί ως ενδιάμεσος επικοινωνιακός σύνδεσμος μεταξύ των πελατών και των εσωτερικών ομάδων πωλήσεων που έχει υπό την επίβλεψη του
Επισκέπτεται την αγορά στον τομέα ευθύνης του με στόχο τον έλεγχο της οργάνωσης και τη βελτίωση αυτής καθώς και για την ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας
Προετοιμάζει αναφορές σχετικά με την πρόοδο των πωλήσεων και προβλέπει την ανάπτυξή τους χρησιμοποιώντας key account metrics
Αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων Οργανωμένης Λιανικής και συνεργάζεται μαζί του για τη χάραξη της στρατηγικής και υλοποίησης της

Απαραίτητα Προσόντα :

Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης- Μεταπτυχιακές σπουδές σε οικονομικά ή διοίκηση επιχειρήσεων είναι επιθυμητές
Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων ή καταναλωτικών προϊόντων
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση H/Y – MS Office
Εξαιρετική ικανότητα στη διοίκηση ομάδων
Εξαιρετική αναλυτική και συνθετική ικανότητα
Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
Επιχειρηματική σκέψη
Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων
Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα
Ευελιξία, Ομαδικότητα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

 

 

- Advertisement -