Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 13/02/2017 Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.02.2017
ΘΕΜΑΤΑ

- Advertisement -

1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποστολή πρακτικού(1ο πρακτικό ) της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου που αφορούν :Γεωφυσική διερεύνηση ,με κλασσικές ερευνητικές μεθόδους της ποιότητας των υλικών εκσκαφής ,’όπως έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια της εκβάθυνσης του Λιμένα Ναυπλίου»
Εγκρίθηκε ομόφωνα
1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
Εγκρίθηκε ομόφωνα

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων
Εγκρίθηκε ομόφωνα

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου « Επείγουσες εργασίες στήριξης του Ενετικού »και ανάκληση της 192/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Έγινε η απευθείας ανάθεση

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου « Διαπλάτυνση και αντιστήριξη δημοτικής οδού Αγ. Παντελεήμονα Αραχναίου » .

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες και συναρμογές πεζοδρομίων στη Βας.Κων/νου »
Έγινε η απευθείας ανάθεση

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση κατεστραμμένων πλακών στην πλατεία Ι.Ν Αγίας Ζώνης στη Νέα Τίρυνθα ».
Έγινε η απευθείας ανάθεση
7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου « Διαμόρφωση οδοστρώματος στις γραμμές του ΟΣΕ στο τμήμα πεζόδρομου Θεσσαλονίκης ».
Έγινε η απευθείας ανάθεση

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί επανακαθορισμού των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « Επισκευές στο κτίριο του πρώην δημοτικού σχολείου Παναρητίου με σκοπό τη λειτουργία Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου » και ανάκληση της αρ.1/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής .
Έγινε ο επανακαθορισμός των όρων.

9ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί επανακαθορισμού των όρων διακήρυξης του έργου « Εξοπλισμός υδρογεώτρησης στη θέση Υπαπαντή ΤΚ Μάνεση »και ανάκληση της 3/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Έγινε ο επανακαθορισμός των όρων.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί επανακαθορισμού των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας »και ανάκληση της 2/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
Έγινε ο επανακαθορισμός των όρων.
11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί oρισμού συμβολαιογράφου για σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων
Εγκρίθηκε ομόφωνα
12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Περί καθορισμού τιμήματος για την παραχώρηση θέσεων σε μικροπωλητές κατά την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης της 25ης Μαρτίου 2017,στο Ναύπλιο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

 

- Advertisement -
 

________________